Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geology of the World
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-206-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Wendorff Marek (wendorff@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows the mantle-crust interactions, principles of plate tectonics, geodynamics of the lithosphere, and the classification and origins of its component crustal provinces GG2A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student knows the evolution of the Archaean crust: cratonic nuclei, greenstone belts: rock successions, intrusive relations and preservation of stratigraphy; models of evolution and cratonisation GG2A_W01, GG2A_W08 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student knows Proterozoic crustal evolution - layered igneous complexes, orogenic belts and forelands, cratonisation; the Rodinia Supercontonent. Specific problems of the Precambrian stratigraphy and economic deposits GG2A_W01, GG2A_W08 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Student knows the crustal evolution in the Phanerozoic; Gondwana and Pangea assembly and break-up; the main stages of geotectonic evolution and related regional units GG2A_W01, GG2A_W08 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student has the ability to analyse the regional crustal features/units and their relations and evolution In time and space, and Has the ability to creatively expand his/her knowledge of broad-scale regional geology GG2A_W01, GG2A_U02, GG2A_U01, GG2A_K01 Esej,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows the mantle-crust interactions, principles of plate tectonics, geodynamics of the lithosphere, and the classification and origins of its component crustal provinces - - - - - + - - - - -
M_W002 Student knows the evolution of the Archaean crust: cratonic nuclei, greenstone belts: rock successions, intrusive relations and preservation of stratigraphy; models of evolution and cratonisation - - - - - + - - - - -
M_W003 Student knows Proterozoic crustal evolution - layered igneous complexes, orogenic belts and forelands, cratonisation; the Rodinia Supercontonent. Specific problems of the Precambrian stratigraphy and economic deposits - - - - - + - - - - -
M_W004 Student knows the crustal evolution in the Phanerozoic; Gondwana and Pangea assembly and break-up; the main stages of geotectonic evolution and related regional units - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student has the ability to analyse the regional crustal features/units and their relations and evolution In time and space, and Has the ability to creatively expand his/her knowledge of broad-scale regional geology - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Earth’s origin and structure. Principles of plate tectonics; crustal tectonic provinces, their features and evolution. Wilson Cycle. Global tectonics: growth of continents; cratonisation and orogenesis; continental assembly and dispersal; global stages of cratonisation through geological time.
Evolution of the early crust in the Archaean – cratonic nuclei; greenstone belts: rock successions, intrusive relations and preservation of stratigraphy; models of evolution and cratonisation. The Barberton Greenstone Belt. Granitoid-greenstone terrains of the Kaapvaal, Zimbabwe and Pilbara Cratons, and the Canadian Shield. The Isua Greenstone Belt and the earliest signs of life. Polymetamorphic terrains, orogenesis and craton deformations: the Limpopo Belt. The Witwatersrand Supergroup – foreland sedimentation and gold deposits.
Proterozoic crustal evolution. Layered igneous complexes: Bushveld Complex; Great Dyke. Assembly and breakup of the Rodinia Supercontinent. Grenvillean/Kibaran orogeny. Orogenic belts: Magondi, Namaqua-Natal belts, Pan-African-Brasiliano belts system, and their correlatives – tectonic evolution and basin reconstructions; igneous processes. Ore-bearing, syn-rift sedimentary complexes in the Katangan-Damara belt. Controversy of the global “Snowball Earth” glaciations.
Phanerozoic – the assembly of Gondwana; the Karoo Supergroup (and pan-Gondwana age equivalent units): plate tectonic controls on basin tectonics, climate and sedimentation in foreland and intracratonic basins; flood basalts. Assembly of the Pangaea Supercontinent (Gondwana+Euramerica+Siberia) and its break-up. Caledonides. Hercynian/Variscan-Alleghenian orogeny. The Laramide Orogeny. The Alpine orogens – geology of the component orogenic belts. Outline of geology of the Himalaya. The Andes: diachronous subduction; subduction of ridges, volcanic arcs, and flat slabs. Ongoing rifting of the African Craton.
Selected problems, for example: kimberlites – occurrences, economic aspects and plate tectonic constraints; Creatceous-to-Recent sedimentation in a continental-scale intracratonic basin: the Kalahari Beds.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 42 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,5*examination result + 0,1 * test result + 0,4* essay and presentation result

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Student must have passed successfully all the courses that precede this one
• Basic knowledge of English (read, written and spoken)
• Ability to analyse and synthesise the provided geological material/data: texts, maps, diagrams etc.
• Basic software (MS Office package, Corel Draw)
• All presentations and written matters will be in English

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Windley, B.F., 1995. The evolving continents. Wiley Science. p. 526.
2. Goodwin, A.M., 2000. Principles of Precambrian Geology. Academic Press, p. 327.
3. Bally, A., Roberts, D.G., 2010. Phanerozoic Regional Geology of the World. Elsevier Science & Technology, p. 675.
4. Kearey, P., Klepeis, K.A., Vine, F.J., 2009. Global Tectonics. John Wiley & Sons, p. 496
5. Mizerski, W., 2006. Geologia regionalna kontynentów. PWN, Warszawa, p. 305.
6. Golonka, J., 2000. Cambrian-Neogene Plate Tectonic Maps. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak