Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
MSc thesis seminar
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-302-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows Basic methods, techniques and tools needed to solve complex geological problems. GG2A_W11 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare and present a presentation about his/her MSc project. GG2A_U06, GG2A_U05, GG2A_U04 Prezentacja
M_U002 Student is able to prepare a geological description about object of his/her research. GG2A_U03 Prezentacja
M_U003 Student is able to perform an analysis of collected data and observations. GG2A_U01 Prezentacja
M_U004 Student is able to present conclusions of his/her research. GG2A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to make a thesis for his/her MSc project. GG2A_K01 Prezentacja
M_K002 Student is able to think creative. GG2A_K01 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows Basic methods, techniques and tools needed to solve complex geological problems. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare and present a presentation about his/her MSc project. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student is able to prepare a geological description about object of his/her research. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student is able to perform an analysis of collected data and observations. - - - - - + - - - - -
M_U004 Student is able to present conclusions of his/her research. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to make a thesis for his/her MSc project. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student is able to think creative. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Theory of MSc thesis construction. Presentation of MSc development and discussion.
Discussion of an individual problems related to MSc project.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

presentation garde

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak