Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
MSc project
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-303-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Student is able to write MSc thesis in the field of mining and geology. Present work thesis, perform analytical works, collect data, discussed results. GG2A_U03 Praca dyplomowa
M_U002 Student is able to prepare presentation in the field of MSc thesis and perform discussion GG2A_U04 Prezentacja
M_U003 Student is able to collect data in the field of MSc thesis from scientific publications, databases and other sources. GG2A_U01 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne
M_K001 Student preparing MSc thesis thinks and acts in creative way, is also able to determine priorities necessary to accomplished the task GG2A_K03, GG2A_K01 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Student is able to write MSc thesis in the field of mining and geology. Present work thesis, perform analytical works, collect data, discussed results. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student is able to prepare presentation in the field of MSc thesis and perform discussion - - - - - - - - - + -
M_U003 Student is able to collect data in the field of MSc thesis from scientific publications, databases and other sources. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student preparing MSc thesis thinks and acts in creative way, is also able to determine priorities necessary to accomplished the task - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Thesis is an original writing work on particular topic. Student collects data from necessary scientific publications and during MSc field works.
Thesis is carried out under the supervision of qualified supervisor.
Diploma exam includes:
a) the presentation of a thesis,
b) discussion of the work,
c) writing test

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 572 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 75 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 445 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final assessment of the second degree final exam is a weighted average of:
a / assessment of the thesis, which is the arithmetic mean of work issued by the promoter and the reviewer (with a weight of 0.2),
b / average ratings of the study (with a weight of 0.6),
c / MSc final exam grade, as determined by the commission, which is the arithmetic mean of the written final MSc exam, MSc thesis presentation and answers to questions related to work (with a weight of 0.2).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Passed all second degree courses.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak