Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geostatystyka górnicza
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-104-GG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geologia górnicza
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Mucha Jacek (jacekm@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie typów zmienności parametrów geologicznych i metod geostatystycznego opisu i modelowania ich zmienności GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_W01 Egzamin
M_W002 Zna założenia i zakres geostatystyki Matherona GG2A_W02, GG2A_W11 Egzamin
M_W003 Ma wiedzę w zakresie podstawowych geostatystycznych procedur interpolacji parametrów złożowych (kriging punktowy i blokowy) oraz szacowania zasobów i jakości kopalin stałych (kriging poligonowy) GG2A_W02, GG2A_W03 Egzamin
M_W004 Ma elementarną wiedzę w zakresie geostatystyki nieliniowej (kriging indykatorowy) GG2A_W02, GG2A_W03 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie korzystać z oprogramowania geostatystycznego dla modelowania, interpolacji, i szacowania parametrów zasobowych GG2A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Posiada umiejętność szacowania parametrów zasobowych w przestrzeni złożowej 2D z zastosowaniem procedury krigingu zwyczajnego GG2A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi opracować krótką prezentację wyjaśniającą algorytm postępowania i zawierającą interpretację uzyskanych wyników. GG2A_U02, GG2A_U04 Prezentacja
M_U004 Student potrafi wykorzystać poznane metody do rozwiązywania zadań innych dyscyplin naukowych GG2A_U01 Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie typów zmienności parametrów geologicznych i metod geostatystycznego opisu i modelowania ich zmienności + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna założenia i zakres geostatystyki Matherona + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie podstawowych geostatystycznych procedur interpolacji parametrów złożowych (kriging punktowy i blokowy) oraz szacowania zasobów i jakości kopalin stałych (kriging poligonowy) + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma elementarną wiedzę w zakresie geostatystyki nieliniowej (kriging indykatorowy) + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie korzystać z oprogramowania geostatystycznego dla modelowania, interpolacji, i szacowania parametrów zasobowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność szacowania parametrów zasobowych w przestrzeni złożowej 2D z zastosowaniem procedury krigingu zwyczajnego - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi opracować krótką prezentację wyjaśniającą algorytm postępowania i zawierającą interpretację uzyskanych wyników. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykorzystać poznane metody do rozwiązywania zadań innych dyscyplin naukowych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Typy zmienności parametrów geologicznych. Charakterystyka struktury zmienności parametrów przy zastosowaniu różnego rodzaju semiwariogramów. Geostatystyczne modelowanie zmienności. Weryfikacja poprawności modeli geostatystycznych przy zastosowaniu testu krzyżowego (procedura cross – validation). Dokładność szacowania wartości parametrów w punktach przestrzeni złożowej przy zastosowaniu różnych algorytmów interpolacyjnych. Procedury zwyczajnego krigingu punktowego i blokowego jako procedury interpolacyjne. Szacowanie jakości i zasobów złoża przy zastosowaniu krigingu poligonowego zwyczajnego. Wiarygodność ilustrowania parametrów geologicznych za pomocą map izoliniowych. Podstawy geostatystyki nieliniowej (nieparametrycznej). Kriging wskaźnikowy i probabilistyczny. Konstrukcja map izoliniowych prawdopodobieństwa występowania określonych wartości parametrów geologicznych. Geostatystyka jako narzędzie optymalizacji opróbowania i rozpoznawania złoża oraz projektowania eksploatacji uśredniającej.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Obliczanie semiwariogramów klasycznych, inverted covariance i relatywnych. Opis i interpretacja zmienności parametrów geologicznych na podstawie semiwariogramów: ustalenie udziału składników losowego i nielosowego zmienności, zasięgu autokorelacji badanie anizotropii zmienności. Modelowanie struktury zmienności. Badanie poprawności modelowania za pomocą testu krzyżowego. Ocena wielkości błędów interpolacji dla klasycznych algorytmów interpolacyjnych. Zastosowanie krigingu punktowego i blokowego do interpolacji parametrów geologicznych. Szacowanie jakości i zasobów kopaliny przy zastosowaniu krigingu poligonowego. Zastosowanie krigingu wskaźnikowego do konstrukcji map prawdopodobieństw wystąpienia określonych wartości parametrów geologicznych. Geostatystyczna optymalizacja opróbowania i rozpoznawania złoża. Badanie jednorodności złoża. Nieparametryczne warianty krigingu zwyczajnego w zastosowaniu do szacowania zasobów i jakości złoża.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z egzaminu (z wagą=0.6) i ćwiczeń laboratoryjnych (z wagą=0.4)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Armstrong, M. (1998): Basic Linear Geostatistics: Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, p. 116.
• Clark I., Harper W.V. (2000): Practical Geostatistics 2000. Ecosse North America Llc, Columbus Ohio, USA.
• Isaaks E. H., Srivastava R. M. (1989): Applied Geostatistics. Oxford University Press, p. 561.
• Mucha J.(1994): Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż. Kraków, AGH, s. 155.
• Namysłowska – Wilczyńska B. (2006): Geostatystyka. Teoria i zastosowania. Oficyna Wyd. Polit. Wrocł., Wrocław, s. 356.
• Zawadzki J. (2011): Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Oficyna wyd. Polit. Warszawskiej. s. 132

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak