Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacja i projektowanie prac geologicznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-106-GG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geologia górnicza
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

-

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady organizacji prac geologicznych GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W11 Kolokwium
M_W002 Zna zasady planowania prac geologicznych GG2A_W05, GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W11, GG2A_W07 Kolokwium
M_W003 Zna wymagania, jakie powinny spełniać projekty robót geologicznych GG2A_W05, GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować prace geologiczne dla rozpoznania złoża kopaliny i ustalić zakres jego dokumentowania GG2A_U03, GG2A_U11, GG2A_U01, GG2A_U07 Projekt,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności geologa w zakresie dokumentowania złóż GG2A_K03, GG2A_K01, GG2A_K02 Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady organizacji prac geologicznych + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady planowania prac geologicznych + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna wymagania, jakie powinny spełniać projekty robót geologicznych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować prace geologiczne dla rozpoznania złoża kopaliny i ustalić zakres jego dokumentowania - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności geologa w zakresie dokumentowania złóż + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Cel i zadania projektowania i organizacji prac geologicznych. Pojęcie prac i robót geologicznych. Organizacja prac geologicznych i zasady ich finansowania. Cykl organizacyjny. Zasady planowania prac geologicznych. Definiowanie celu prac. Modelowanie koncepcyjne obiektu badań. Gromadzenie informacji. Wybór i projektowanie metodyki prac. Ocena warunków realizacji projektowanych prac. Uwarunkowania środowiskowe realizacji prac geologicznych. Projektowanie zaopatrzenia sprzętowego i materiałowego. Wymagania formalno-prawne odnośnie projektowania i realizacji prac geologicznych. Planowanie czasowe realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Kosztorysowanie prac geologicznych. Zasady i kontrola realizacji prac. Organizacja i projektowanie prac w trudnych geograficznie rejonach.

Ćwiczenia audytoryjne:

Wymagania formalne odnośnie treści projektów robót geologicznych. Definiowanie celu prac geologicznych. Gromadzenie danych. Zakres i metodyka badań dla określenia przydatności surowcowej złóż wybranych kopalin. Analiza projektów robót geologicznych dla rozpoznania wybranych złóż kopalin stałych. Opracowanie elementów projektu robót geologicznych dla rozpoznania złoża – wybór i uzasadnienie metod badawczych, sposobu opróbowania i zakresu badań cech jakościowych kopaliny, przedstawienie przewidywanego profilu otworu i lokalizacji projektowanych robót geologicznych. Określanie gęstości sieci rozpoznawczej w sposób ilościowy. Geologiczne projektowanie otworu wiertniczego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0.4 ocena z kolokwium + 0.4 ocena z projektu +0.2 ocena ze sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw geologii górniczej
Znajomość prawa geologicznego i górniczego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Nieć M.[red.], Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych Cz. I Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż. Planowanie i organizacja prac geologicznych. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków, 2012.
2. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. Nr 2015.196
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015.964).
4. Ney R.[red.], Surowce mineralne Polski Wyd. GSMiE PAN, Kraków, 2003.
5. Kozłowski S.[red.], Metodyka badań surowców skalnych. Wyd. Geol.Warszawa, 1976.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak