Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z geologii górniczej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-110-GG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geologia górnicza
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Mucha Jacek (jacekm@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kokesz Zbigniew (kokesz@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Mucha Jacek (jacekm@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna szczegółową budowę geologiczną 4 wytypowanych złóż kopalin stałych. GG2A_W01 Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Zna zakres i zadania geologicznej obsługi kopalń oraz organizację pracy w działach geologicznych kopalń podziemnych i odkrywkowych. GG2A_W10, GG2A_W09 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W003 Zna problematykę związaną z likwidacją kopalń i zagospodarowaniem terenów pogórniczych. Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć GG2A_W08 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Potrafi profilować rdzenie wiertnicze GG2A_U03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Umie wykonać pomiary spękań GG2A_U03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U003 Potrafi wykonać kartowanie złóż w wyrobiskach górniczych podziemnych i odkrywkowych. GG2A_U03, GG2A_U07 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U004 Potrafi wykonać opróbowanie złoża w wyrobiskach górniczych podziemnych i odkrywkowych. GG2A_U03, GG2A_U07 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna szczegółową budowę geologiczną 4 wytypowanych złóż kopalin stałych. - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zakres i zadania geologicznej obsługi kopalń oraz organizację pracy w działach geologicznych kopalń podziemnych i odkrywkowych. - - - - - - - - - - -
M_W003 Zna problematykę związaną z likwidacją kopalń i zagospodarowaniem terenów pogórniczych. Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi profilować rdzenie wiertnicze - - - - - - - - - - -
M_U002 Umie wykonać pomiary spękań - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać kartowanie złóż w wyrobiskach górniczych podziemnych i odkrywkowych. - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykonać opróbowanie złoża w wyrobiskach górniczych podziemnych i odkrywkowych. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 75 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen ze sprawozdania i kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nieć M. (1990): Geologia kopalniana. Wyd.. Geol. Warszawa, s.504.
Nieć M. (2011): Problemy geologicznego dokumentowania złóż kopalin stałych. Wyd. IGSMiE PAN, s. 120
Mucha J. (1991): Wybrane metody matematyczne w geologii górniczej. Skr. Ucz. AGH, nr 1215, Kraków, s 157

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak