Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena geologiczno-gospodarcza złóż
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-204-GG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geologia górnicza
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna metody i formy oceny atrakcyjności złóż GG2A_W11, GG2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_W002 Ma wiedzę w zakresie możliwości racjonalizacji eksportu i importu surowców mineralnych oraz bezpieczeństwa surowcowego kraju. GG2A_W05, GG2A_W11, GG2A_W01, GG2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Umie korzystać z krajowego bilansu zasobów złóż GG2A_U04, GG2A_U01, GG2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Potrafi praktycznie ocenić atrakcyjność złóż GG2A_U04, GG2A_U01, GG2A_U13, GG2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony złóż i racjonalnej gospodarki złożami dla zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego kraju GG2A_K03, GG2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna metody i formy oceny atrakcyjności złóż + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie możliwości racjonalizacji eksportu i importu surowców mineralnych oraz bezpieczeństwa surowcowego kraju. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie korzystać z krajowego bilansu zasobów złóż - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi praktycznie ocenić atrakcyjność złóż - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony złóż i racjonalnej gospodarki złożami dla zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego kraju + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Atrakcyjność techniczna (geologiczno-górnicza) złóż. Czynności naturalne (geologiczne) i górniczo – techniczne (określane w projektach zagospodarowania złóż) decydujące o sposobie i bezpieczeństwie eksploatacji oraz efektywności ekonomicznej. Różne aspekty waloryzacji złóż z uwzględnieniem środowiskowych warunków eksploatacji oraz efektywności ekonomicznej. Krajowy bilans zasobów jako źródło informacji o złożach dla organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców działających w sferze poszukiwań, rozpoznania i wydobywania kopalin. Bezpieczeństwo surowcowe kraju. Możliwości racjonalizacji eksportu i importu surowców mineralnych.

Ćwiczenia projektowe:

Atrakcyjność techniczna (geologiczno-górnicza) złóż – zasady jej oceny.
Różne aspekty waloryzacji złóż z uwzględnieniem środowiskowych warunków eksploatacji oraz efektywności ekonomicznej.
Ocena bezpieczeństwa surowcowego kraju.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego i oceny końcowej z ćwiczeń, obecność i aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa
Bilanse gospodarki surowcami mineralnymi. MŚ, IGSMiE PAN, Kraków
Bromowicz J. [red.], 2005 – Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów UE. Ucz. Wyd. Nauk.-Dydaktyczne, Kraków
Stryszewski M. [red.] , 2006 – Programowanie eksploatacji i zagospodarowania terenów pogórniczych złóż kruszywa naturalnego w dolinach rzek karpackich na przykładzie Karpat Zachodnich. Ucz. Wyd. Nauk.-Dydaktyczne, Kraków
Hausner J. [red.] – Polityka surowcowa Polski. Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne. Fundacja Gosp. i Admin. Publ., Kraków 2015.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak