Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-302-GP-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geologia i prospekcja złóż
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Pieczonka Jadwiga (jpieczon@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały potrzebne do rozwiązania złożonych zadań z zakresu geologii GG2A_W11 Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania badawczego oraz przeprowadzić dyskusję GG2A_U04 Prezentacja
M_U002 Student potrafi przygotować samodzielnie opis budowy obiektu geologicznego związanego z tematem pracy GG2A_U03 Prezentacja
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę zebranych danych i obserwacji GG2A_U01 Prezentacja
M_U004 student potrafi przedstawić syntetyczne wnioski z przeprowadzonych badań GG2A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi sformułować tezę do swojego tematu pracy GG2A_K01 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały potrzebne do rozwiązania złożonych zadań z zakresu geologii - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania badawczego oraz przeprowadzić dyskusję - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować samodzielnie opis budowy obiektu geologicznego związanego z tematem pracy - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę zebranych danych i obserwacji - - - - - + - - - - -
M_U004 student potrafi przedstawić syntetyczne wnioski z przeprowadzonych badań - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi sformułować tezę do swojego tematu pracy - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Elementy prawa autorskiego, co to jest plagiat, formułowanie tez do określonego tematu. Dyskusja na temat elementów koniecznych w treści pracy, spis treści, załączniki. Omówienie problemów cytowania literatury, kopiowania itp. Referowanie przez studentów swoich postępów i problemów związanych z praktycznym wykonywaniem pracy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2000.80.904).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak