Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Finanse i ubezpieczenia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-307-GP-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geologia i prospekcja złóż
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Obrzut Marek (mobrzut@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady funkcjonowania systemów ubezpieczeń w Polsce. GG2A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna typowe metody badań w obszarze działalności zakładu ubezpieczeń: analiza finansowa oraz metody statystyczne i umiejętność ich użycia. GG2A_U11 Kolokwium
M_U002 Zna przepisy prawa regulujące funkcjonowanie zakładu ubezpieczeń, które pozwalają na skuteczne zarzadzanie w zmiennym otoczeniu. GG2A_U11 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę wykorzystując różne źródła informacji. GG2A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady funkcjonowania systemów ubezpieczeń w Polsce. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna typowe metody badań w obszarze działalności zakładu ubezpieczeń: analiza finansowa oraz metody statystyczne i umiejętność ich użycia. + - - - - - - - - - -
M_U002 Zna przepisy prawa regulujące funkcjonowanie zakładu ubezpieczeń, które pozwalają na skuteczne zarzadzanie w zmiennym otoczeniu. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę wykorzystując różne źródła informacji. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wartość pieniądza w czasie, stopy procentowe
 2. Przedsiębiorstwa i ich podział
 3. System finansowy Państwa oraz powiązania pomiędzy ogniwami systemu finansowego
 4. System finansowy przedsiębiorstwa
 5. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
 6. System podatkowy w Polsce
 7. Inwestycje a wartość przedsiębiorstwa
 8. System ubezpieczeń społecznych w Polsce
 9. Wprowadzenie do nauki o finansach
 10. Analiza finansowa
 11. System finansowy ubezpieczeń
 12. Renty i ich klasyfikacja
 13. Składki w ubezpieczeniach na życie

  Składki w ubezpieczeniach na życie
  - Konstrukcja tablic trwania życia
  - Zastosowanie liczb komutacyjnych do wyznaczania
  - jednorazowej składki netto i okresowej składki netto

 14. Ubezpieczenia gospodarcze
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładzie

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jajuga K. „Elementy nauki o finansach” PWE 2007
Gajdzik B. „Finanse Przedsiębiorstwa dla inżynierów” Gliwice 2011
Dyduch A., Mendys K. „Podstawy finansów” Kraków 2007
Jarocka E. „Finanse” Warszawa 2005
Kowalczyk P., Poprawska E., Chmielowiec W. „Metody aktuarialne”
PWN W-wa 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak