Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki modyfikacji ośrodka gruntowo-skalnego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-205-GI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geologia inżynierska i geotechnika
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Woźniak Henryk (hwozniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Woźniak Henryk (hwozniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna technologię, rezultaty i zastosowanie powszechnie stosowanych metod poprawiania właściwości gruntów i skał GG2A_W11, GG2A_W10 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu celu i obszaru zastosowań metod modyfikacji właściwości gruntów i skał GG2A_W05, GG2A_W10 Kolokwium
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu metod i sposobów modyfikacji podłoża gruntowego i materiałów gruntowych w budowlach ziemnych GG2A_W11, GG2A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować założenia do proponowanej metody poprawy właściwości gruntów lub wybranej techniki modyfikacji GG2A_U03, GG2A_U15, GG2A_U01, GG2A_U13, GG2A_U19, GG2A_U17 Projekt
M_U002 Potrafi wybrać metodę poprawy właściwości gruntów lub metody modyfikacji podłoża gruntowego odpowiednio do stwierdzonych warunków geotechnicznych GG2A_U03, GG2A_U15, GG2A_U12, GG2A_U01, GG2A_U13, GG2A_U16, GG2A_U19 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków stosowanych technik polepszania i modyfikacji gruntów w tym ich wpływu na środowisko GG2A_K02 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna technologię, rezultaty i zastosowanie powszechnie stosowanych metod poprawiania właściwości gruntów i skał + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu celu i obszaru zastosowań metod modyfikacji właściwości gruntów i skał + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu metod i sposobów modyfikacji podłoża gruntowego i materiałów gruntowych w budowlach ziemnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować założenia do proponowanej metody poprawy właściwości gruntów lub wybranej techniki modyfikacji - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wybrać metodę poprawy właściwości gruntów lub metody modyfikacji podłoża gruntowego odpowiednio do stwierdzonych warunków geotechnicznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków stosowanych technik polepszania i modyfikacji gruntów w tym ich wpływu na środowisko + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Cele i obszary zastosowań metod polepszania i technik modyfikacji właściwości gruntów i skał
2. Charakterystyka terenów o niekorzystnych warunkach geotechnicznych
3. Zagęszczanie gruntów
4. Wymiana gruntów
5. Wzmacnianie metodą prekonsolidacji
6. Metody stabilizacji powierzchniowej i wgłębnej
7. Zbrojenie masywu gruntowego

Ćwiczenia projektowe:

Obliczanie postępu konsolidacji podłoża gruntowego obciążonego nasypem.
Obliczanie postępu konsolidacji podłoża gruntowego obciążonego nasypem z zastosowaniem drenów pionowych.
Przykłady zastosowań metod zbrojenia masywu gruntowego.
Nowe technologie firmy Titan Polska.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 109 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z ocen z kolokwium zaliczeniowego i aktywności na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie z przedmiotów: „Gruntoznawstwo” oraz „Mechanika gruntów”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pisarczyk S. (2005): Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
2. Pisarczyk S. (2004): Grunty nasypowe. Parametry gruntowe i metody ich badania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
3. Molisz R. (1978)Zastosowanie elektroosmozy w zapobieganiu osuwiskom. Biblioteka Drogownictwa. Osuwiska i sposoby zapobiegania im. WKŁ Warszawa.
4. MoliszR., Baran L., Werno M. (1986): Nasypy na gruntach organicznych. WKŁ, Warszawa.
5. Lechowicz Z. (1992): Ocena wzmocnienia gruntów organicznych obciążonych nasypem. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wyd. SGGW, Warszawa.
6. Michalski T., Krzywkowski P. (2000): Techniki iniekcyjne wzmacniania podłoża. Inżynieria i budownictwo, nr 6 .
7. Rybak Cz., Borys R., Noga L. (1993): Iniekcja strumieniowa – nowoczesna metoda wzmacniania podłoża posadowień budowli. Inż. Morska i Geotechnika, nr 4.
8. Jarominiak A. (1999): Lekkie konstrukcje oporowe> WKŁ, Warszawa.
9. SawickiA., Lesniewska D. (1993):Grunt zbrojony. Teoria i zastosowanie. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
10. Wesołowski A., Krzywosz Z., Brandyk T. (2000): Geosyntetyki w konstrukcjach inżynierskich. Wyd. SGGW, Warszawa.
11. Maro L. (2008): Konstrukcje ziemne zbrojone geosyntetykami w budownictwie drogowym. Poradnik projektanta. Wyd. Lemar, Łódź.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Woźniak H. (2004): Interpretacja procesu konsolidacji w oparciu o pomiary ciśnienia porowego. XXVII ZSMG, Kraków-Zakopane, 251-259.

Woźniak H. (2004): Modelowanie postępu konsolidacji pod obciążeniem własnym warstwy gruntu namywanego w odkrywkowym wyrobisku poeksploatacyjnym. Kwartalnik AGH, Geologia, , t. 30, z. 4, 427-438.

Woźniak H., Kysiak A., Kalbarczyk W. (2006): Interpretacja procesu konsolidacji metodą etapowej procedury optymalizacyjnej. Z. Nauk. P. Białostockiej, Bud., z. 28, 335-344.

Informacje dodatkowe:

Przedmiotem zaliczenia jest wiedza przekazywana na wykładach i zajęciach audytoryjnych.
Konsekwencje za nieobecności na zajęciach – zgodnie z regulaminem studiów.