Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie systemów naftowych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-203-GN-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geologia naftowa
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Maćkowski Tomasz (mackowsk@agh.edu.pl)
dr inż. Reicher Beata (reicher@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy modelowań termicznych w ośrodku geologicznym oraz zasady ich wykorzystania w rekonstrukcji historii termicznej basenów i analizie procesów generowania oraz ekspulsji węglowodorów. GG2A_W05, GG2A_W03, GG2A_W11, GG2A_W01, GG2A_W10, GG2A_W02 Egzamin
M_W002 Student zna procesy fizyczne i chemiczne towarzyszące kompakcji osadów oraz rozumie i potrafi stosować zasady wyznaczania poprawek: densometrycznej, erozyjnej i batymetrycznej. GG2A_W05, GG2A_W01, GG2A_W10, GG2A_W02 Egzamin
M_W003 Student zna podstawy analizy basenów sedymentacyjnych i potrafi powiązać ich typologię z kontekstem geotektonicznym. GG2A_W01 Egzamin
M_W004 Student zna podstawy modelowań przepływu płynów w ośrodku geologicznym i rozumie zasady ich wykorzystania w analizie procesów migracji i akumulacji węglowodorów. GG2A_W05, GG2A_W03, GG2A_W11, GG2A_W01, GG2A_W10, GG2A_W02 Egzamin
M_W005 Student zna podstawy modelowań tektonicznych i rozumie zasady ich wykorzystania w analizie procesów formowania pułapek złożowych. GG2A_W05, GG2A_W03, GG2A_W11, GG2A_W01, GG2A_W10, GG2A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem komputerowym do modelowań procesów naftowych oraz przeprowadzać obliczenia metodą elementów skończonych. GG2A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi sporządzić przestrzenne modele generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów oraz datować przebieg procesów naftowych zachodzących w czasie ewolucji basenu. GG2A_U01, GG2A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole i organizować pracę zespołu interpretacyjnego. GG2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy modelowań termicznych w ośrodku geologicznym oraz zasady ich wykorzystania w rekonstrukcji historii termicznej basenów i analizie procesów generowania oraz ekspulsji węglowodorów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna procesy fizyczne i chemiczne towarzyszące kompakcji osadów oraz rozumie i potrafi stosować zasady wyznaczania poprawek: densometrycznej, erozyjnej i batymetrycznej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy analizy basenów sedymentacyjnych i potrafi powiązać ich typologię z kontekstem geotektonicznym. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawy modelowań przepływu płynów w ośrodku geologicznym i rozumie zasady ich wykorzystania w analizie procesów migracji i akumulacji węglowodorów. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna podstawy modelowań tektonicznych i rozumie zasady ich wykorzystania w analizie procesów formowania pułapek złożowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem komputerowym do modelowań procesów naftowych oraz przeprowadzać obliczenia metodą elementów skończonych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sporządzić przestrzenne modele generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów oraz datować przebieg procesów naftowych zachodzących w czasie ewolucji basenu. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole i organizować pracę zespołu interpretacyjnego. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pojęcie systemu naftowego, elementy oraz klasyfikacja systemów naftowych(2). Podstawy analizy basenów sedymentacyjnych i ich klasyfikacja w powiązaniu z kontekstem geotektonicznym(2). Zasady analizy paleostrukturalnej i paleomiąższościowej (2). Definicja i przyczyny procesu subsydencji/inwersji basenów osadowych i rekonstrukcja tego procesu w historii geologicznej(2). Procesy fizyczne i chemiczne towarzyszące kompakcji kompleksów osadowych, zasady wyznaczania poprawek: densometrycznej, erozyjnej i batymetrycznej(5). Podstawy metody elementów skończonych i modelowań numerycznych ośrodka geologicznego(2). Podstawy modelowań termicznych w ośrodku geologicznym, rekonstrukcja historii termicznej basenów, analiza procesów generowania węglowodorów(3). Modelowania procesów ekspulsji węglowodorów(2). Podstawy modelowań tektonicznych, zasady ich wykorzystania w analizie procesów formowania pułapek złożowych(4). Podstawy modelowań przepływu płynów w ośrodku geologicznym, analiza procesów migracji i akumulacji węglowodorów(4).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Zapoznanie się z podstawowymi modułami oprogramowania do modelowania basenów naftowych w wariantach 1D i 2D (5). Rekonstrukcja paleopogrążenia osadów – ocena paleomiąższości osadów (dekompakcja i szacowanie rozmiaru erozji) (8). Rekonstrukcja w czasie geologicznym pola cieplnego Ziemi (5). Ocena potencjału genetycznego poziomów macierzystych w profilu wiercenia (3). Modelowanie procesów generowania i ekspulsji węglowodorów (6). Obliczenia parametrów petrofizycznych i geochemicznych skał metodą otworów syntetycznych (6). Rekonstrukcja zmienności parametrów warstwy zbiornikowej (3). Wyznaczanie kierunków migracji i testowanie warunków akumulacji węglowodorów (3). Analiza i dyskusja uzyskanych wyników modelowań (3).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocena z egzaminu (waga 0,5) i z zaliczenia ćwiczeń (waga 0,5) która możne być w nieznacznym stopniu zmieniona przez indywidualną ocenę studenta przez wykładowcę.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość geologii podstawowej oraz geochemii i geologii naftowej.
Podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Allen P. A., Allen J. R., 1990 – Basin Analysis – Principles and Applications. Blackwell Sci. Publ., Oxford.

2. Bordenave M., L. (Ed), 1993 – Applied Petroleum Geochemistry. Editions TECHNIP. Paris. France.

3. Demaison G., Murris R. J. (Eds), 1984 – Petroleum Geochemistry and Basin Evaluation. AAPG Memoir 35. Tulsa, Oklahoma, USA.

4. Hantschel T., Kauerauf A. I. – Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2009.

5. Makhous M., Galushkin Y., 2005 – Basin Analysis and Modeling of the Burial, Thermal and Maturation Histories in Sedimentary Basins. Editions TECHNIP. Paris. France.

6. Merrill R. K. (Ed.), 1991 – Source and Migration Processes and Evaluation Techniques. AAPG Treatise of Petroleum Geology. Tulsa, Oklahoma, USA.

7. Schlumberger – Instrukcja użytkowania programu PetroMod w wersji elektronicznej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. J. Kuśmierek, M, Stefaniuk: Próba analizy statystycznej deformacji tektonicznych pokrywy fliszowej w Karpatach str. 12, Zastosowanie metod matematycznych
i informatyki w geologii Materiały XIII Sympozjum, Wydawnictwo AGH. Kraków, styczeń 1985
2. M. Stefaniuk, M. Borowiec, W. Górecki, T. Maćkowski: Statystyczna analiza parametrów zbiornikowych utworów mezozoiku niżu środkowopolskiego str. 195, Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku, Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku, Jubileusz 50-lecia WGGiOŚ
3. M. Borowiec, M. Stefaniuk: Analiza zależności przepuszczalności utworów dolomitu głównego od ich porowatości str. 199 Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku, Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku, Jubileusz 50-lecia WGGiOŚ
4. M. Stefaniuk, M. Borowiec, W. Górecki, T. Maćkowski: Badania kompakcji pokrywy osadowej środkowej i północnej polski str. 215 Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku, Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku, Jubileusz 50-lecia WGGiOŚ
5. W. Górecki, T. Maćkowski, A.P. Łapinkiewicz, M. Stefaniuk, B. Reicher, B. Czopek: Regional modeling of petrophysical parameters of carboniferous and upper devonian formations in the Lublin region, str. 117, Polish oil and gas Company, Oil and gas news from Poland, volume 9, Special Issue the 61 st EAGE Conference & Technical Exhibition Helsinki 7-11 June 1999
6. M. Gładysz, J. Kuśmierek, M. Stefaniuk: Results of investigations of microfractures in the core samples from the Kuźmina-1 borehole str. 120, Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia Special Issue 1991
7. M. Stefaniuk, T. Maćkowski: A compacted thickness correction in the palaeotectonic reconstruction, Geological Quaterly, 200, 44 (1): 101-108
8. M. Stefaniuk, Ocena rozmiarów erozji kompleksów osadowych z wykorzystaniem krzywych kompakcji skał silikoklastycznych, Geologia t. 27, z. 1, 2001
9. A. Krawczyk, M. Stefaniuk: Wybrane problemy obliczania poprawki densometrycznej, Geologia t. 26, z. 3, 2000
10. M. Stefaniuk Ocena rozmiarów erozji kompleksów osadowych z wykorzystaniem krzywych kompakcji skał silikoklastycznych str. 161, Kwartalnik AGH, Geologia t. 27, z. 1, 2001

Informacje dodatkowe:

Student ma do dyspozycji 3 terminy zaliczenia ćwiczeń.