Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-111-HG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Hydrogeologia i geologia inżynierska
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Moduł zapewnia studentowi udział w badaniach naukowych zespołu lub prowadzenie samodzielnych badań naukowych związanych z wybranym przez siebie tematem pracy magisterskiej

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić samodzielnie niektóre z takich prac i elementów badań naukowych, jak: - badania terenowe związane z poborem próbek, kartowaniem hydrogeologicznym i geologiczno-inżynierskim lub pomiarami terenowymi wybranych właściwości fizyko-chemicznych wody czy gruntów, - badania laboratoryjne pobranych próbek, - modelowanie numeryczne, - modelowanie w środowisku GIS GG2A_U15, GG2A_U07, GG2A_U02 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Student potrafi odpowiednio przygotować materiały i dane źródłowe lub próbki uzyskane podczas badań terenowych do dalszych prac badawczych, np. badań laboratoryjnych, modelowania numerycznego, modelowania w środowisku GIS GG2A_U03, GG2A_U15, GG2A_U13, GG2A_U09, GG2A_U14 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki
M_U003 Student umie zastosować narzędzia i metody badań naukowych z zakresu dyscypliny naukowej Górnictwo i Geologia; a szczególnie z zakresu Hydrogeologii oraz Geologii inżynierskiej, właściwe dla wybranego tematu pracy naukowej, jaką jest praca magisterska GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U09, GG2A_U02, GG2A_U14 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Student podczas realizacji praktyk potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. GG2A_K01, GG2A_K02 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić samodzielnie niektóre z takich prac i elementów badań naukowych, jak: - badania terenowe związane z poborem próbek, kartowaniem hydrogeologicznym i geologiczno-inżynierskim lub pomiarami terenowymi wybranych właściwości fizyko-chemicznych wody czy gruntów, - badania laboratoryjne pobranych próbek, - modelowanie numeryczne, - modelowanie w środowisku GIS - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi odpowiednio przygotować materiały i dane źródłowe lub próbki uzyskane podczas badań terenowych do dalszych prac badawczych, np. badań laboratoryjnych, modelowania numerycznego, modelowania w środowisku GIS - - - - - - + - - - -
M_U003 Student umie zastosować narzędzia i metody badań naukowych z zakresu dyscypliny naukowej Górnictwo i Geologia; a szczególnie z zakresu Hydrogeologii oraz Geologii inżynierskiej, właściwe dla wybranego tematu pracy naukowej, jaką jest praca magisterska - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student podczas realizacji praktyk potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Podczas praktyki dyplomowej dyplomant samodzielnie zbiera dane, pobiera próbki i inne źródłowe materiały badawcze niezbędne do realizacji tematu pracy magisterskiej.
Praktyka dyplomowa może mieć formę badań laboratoryjnych, w tym także w jednostkach organizacyjnych AGH, badań terenowych w obszarze wybranego poligonu badawczego, pobytów studialnych w krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych, instytucjach i urzędach administracji państwowej i samorządowej.
Nadzór naukowy nad praktyką sprawuje promotor pracy magisterskiej, z którym przed
rozpoczęciem praktyki dyplomant konsultuje ramowy program praktyki. Podczas praktyki, dane i inne materiały badawcze dyplomant uzyskuje metodami naukowymi, które poznał w trakcie studiów oraz potrafi odpowiednio wybrać i je zastosować, zgodnie ze specyfiką tematu pracy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową wystawia promotor pracy magisterskiej na podstawie przedłożonego przez dyplomanta sprawozdania z przebiegu praktyki dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak