Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych i w strefie aeracji
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-206-HG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Hydrogeologia i geologia inżynierska
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
dr inż. Kret Ewa (ekret@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową i ugruntowana wiedzę w zakresie skomplikowanych uwarunkowań związnych z migracją zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Ma wiedzę z zakresu matematyki, chemii i fizyki umożliwiającą zrozumienie złożonych procesów fizykochemicznych związanych z migracją zanieczyszczeń oraz rozumie zasady ich matematycznego opisu. GG2A_W04, GG2A_W02, GG2A_W05, GG2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Ma wiedzę umożliwiającą zrozumienie i stosowanie metod anlitycznych i numerycznych w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Zna możliwości i ograniczenia oprogramowania specjalistycznego umożliwiającego tworzenie numerycznych modeli migracji zanieczyszczeń. GG2A_W03, GG2A_W02, GG2A_W08, GG2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych metod ochrony i remediacji środowiska wodnego oraz ograniczania niekorzystnego wpływu działalności człowieka na środowisko wodne, w tym w szczególności przeciwdziałania niekorzystnym skutkom działalności górniczej. GG2A_W09, GG2A_W08, GG2A_W11, GG2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie pozyskać dane geologiczne i hydrogeologiczne konieczne dla wykonania modelu numerycznego migracji zanieczyszczeń. Potrafi zaprojektować badania geologiczne konieczne dla uzyskania danych do tworzenia modelu numerycznego. GG2A_U03, GG2A_U05, GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U04, GG2A_U06, GG2A_U02 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi samodzielnie stworzyć numeryczny model migracji zanieczyszczeń, w tym dla złożonych warunków hydrogeologicznych. Ma umiejetności w zakresie tworzenia modeli prognostycznych migracji zanieczyszczeń i remediacji środowiska wodnego. Potrafi dokonać weryfikacji modeli numerycznych. GG2A_U18, GG2A_U07, GG2A_U16, GG2A_U15, GG2A_U11, GG2A_U08, GG2A_U13, GG2A_U19, GG2A_U17, GG2A_U14 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz nauk pokrewnych oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). GG2A_K01, GG2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Odpowiedź ustna
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. GG2A_K01, GG2A_K02, GG2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową i ugruntowana wiedzę w zakresie skomplikowanych uwarunkowań związnych z migracją zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Ma wiedzę z zakresu matematyki, chemii i fizyki umożliwiającą zrozumienie złożonych procesów fizykochemicznych związanych z migracją zanieczyszczeń oraz rozumie zasady ich matematycznego opisu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę umożliwiającą zrozumienie i stosowanie metod anlitycznych i numerycznych w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Zna możliwości i ograniczenia oprogramowania specjalistycznego umożliwiającego tworzenie numerycznych modeli migracji zanieczyszczeń. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych metod ochrony i remediacji środowiska wodnego oraz ograniczania niekorzystnego wpływu działalności człowieka na środowisko wodne, w tym w szczególności przeciwdziałania niekorzystnym skutkom działalności górniczej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie pozyskać dane geologiczne i hydrogeologiczne konieczne dla wykonania modelu numerycznego migracji zanieczyszczeń. Potrafi zaprojektować badania geologiczne konieczne dla uzyskania danych do tworzenia modelu numerycznego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie stworzyć numeryczny model migracji zanieczyszczeń, w tym dla złożonych warunków hydrogeologicznych. Ma umiejetności w zakresie tworzenia modeli prognostycznych migracji zanieczyszczeń i remediacji środowiska wodnego. Potrafi dokonać weryfikacji modeli numerycznych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz nauk pokrewnych oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1) Charakterystyka zanieczyszczeń wód podziemnych. Parametry fizykochemiczne substancji.
2) Główne typy ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych. Matematyczny opis funkcjonowania ognisk zanieczyszczeń.
4) Matematyczny opis procesu transportu zanieczyszczeń w wodach podziemnych.
5) Fizykochemiczne uwarunkowania migracji zanieczyszczeń. Adwekcja, dyspersja, dyfuzja i sorpcja. Reakcje chemiczne.
6) Uwarunkowania związne z oddziaływaniem wód podziemnych z powierzchniowymi.
7) Metody analityczne w modelowaniu migracji zanieczyszczeń.
8) Metody numeryczne w modelowaniu migracji zanieczyszczeń.
9) Zastosowanie oprogramowania specjalistycznego w modelowaniu migracji zanieczyszczeń.
10) Model konceptualny rejonu badań modelowych. Synteza danych geologicznych i hydrogeologicznych.
11) Główne etapy tworzenia numerycznego modelu migracji zanieczyszczeń. Parametry hydrogeologiczne. Warunki brzegowe i początkowe.
12) Kalibracja numerycznego modelu migracji zanieczyszczeń. Parametry dopasowania modelu numerycznego do warunków rzeczywistych.
13) Modele prognostyczne i zasady oceny ich wiarygodności. 14) Modelowanie systemów remediacji wód podziemnych.
15) Zaawansowane zagadnienia migracji zanieczyszczeń. Przepływy wielofazowe. Przepływy wód o różnej gęstości.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1) Przykłady zastosowań metod analitycznych w modelowaniu migracji zanieczyszczeń.
2) Konstrukcja numerycznego modelu migracji zanieczyszczeń z ogniska zanieczyszczeń, w złożonych warunkach hydrogeologicznych.
3) Konstrukcja numerycznego modelu funcjonowania systemu remediacji wód podziemnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 135 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w wykładach 36 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 36 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny z egzaminu (60%) oraz średniej arytmetycznej z ocen z kolokwium zaliczeniowego oraz ocen za sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Fetter C.W., 2000 – Applied Hydrogeology. 4th edition. Prentice Hall.
Fetter C.W., 2008 – Contaminant Hydrogeology. 2nd edition. Waveland Press.
Schwartz F.W., Zhang H., 2003 – Fundamentals of Groundwater. John Wiley.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak