Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie i interpretacja próbnych pompowań
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-212-HG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Hydrogeologia i geologia inżynierska
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Haładus Andrzej (aha@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Haładus Andrzej (aha@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

a

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową wiedzę w zakresie metod analitycznych i numerycznych stosowianych w interpretacji wynków próbnych pompowań. W pełni rozumie przebieg oraz uwarunkowania fizyczne i matematyczne interpretowanego badania/procesu. GG2A_W01, GG2A_W02 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W002 Zna metody interpretacji próbnych pompowań w zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych. Zna zasady wykorzystania oprogramowania specjalistycznego dla interpretacji wyników próbnego pompowania. GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
M_W003 Ma szczegółową wiedzę w zakresie czynników hydrogeologicznych wpływajacych na przebieg próbnego pompowania. Zna i rozumie sens fizyczny parametrów hydrogeologicznych uzyskanych w wyniku interpretacji próbnego pompowania. GG2A_W08, GG2A_W05, GG2A_W06 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować odpowiednio dobrane do zróznicowanych warunków hydrogeologicznych badanie, typu próbnego pompowania. Potrafi wykonać lub dozorowac zaprojektowane badanie. GG2A_U03, GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U17, GG2A_U09, GG2A_U02, GG2A_U04, GG2A_U11, GG2A_U08 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Posiada umiejetności wiarygodnej i nowoczesnej interpretacji wyników próbnych pompowań przy uzyciu metod anlitycznych oraz specjalistycznego oprogramowania. Potrafi dokonac krytycznej analizy uzyskanych wyników oraz zaproponowac odpowiednią metodę ich interpretacji. GG2A_U03, GG2A_U18, GG2A_U19, GG2A_U10, GG2A_U09, GG2A_U14, GG2A_U15 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). GG2A_K01, GG2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. GG2A_K01, GG2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową wiedzę w zakresie metod analitycznych i numerycznych stosowianych w interpretacji wynków próbnych pompowań. W pełni rozumie przebieg oraz uwarunkowania fizyczne i matematyczne interpretowanego badania/procesu. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody interpretacji próbnych pompowań w zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych. Zna zasady wykorzystania oprogramowania specjalistycznego dla interpretacji wyników próbnego pompowania. + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma szczegółową wiedzę w zakresie czynników hydrogeologicznych wpływajacych na przebieg próbnego pompowania. Zna i rozumie sens fizyczny parametrów hydrogeologicznych uzyskanych w wyniku interpretacji próbnego pompowania. + - + - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować odpowiednio dobrane do zróznicowanych warunków hydrogeologicznych badanie, typu próbnego pompowania. Potrafi wykonać lub dozorowac zaprojektowane badanie. - - + - - - + - - - -
M_U002 Posiada umiejetności wiarygodnej i nowoczesnej interpretacji wyników próbnych pompowań przy uzyciu metod anlitycznych oraz specjalistycznego oprogramowania. Potrafi dokonac krytycznej analizy uzyskanych wyników oraz zaproponowac odpowiednią metodę ich interpretacji. + - + - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). + - + - - - + - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - + - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1) Terenowe metody badań parametrów hydrogeologicznych i dokumentowania zasobów wód podziemnych.
2) Podstawy teoretyczne metody próbnych pompowań. Parametry hydrauliczne warstwy wodonośnej.
3) Wytyczne dla projektowania i wykonywania próbnych pompowań w warunkach terenowych. Projekty robót geologicznych.
4) Metody interpretacji wynków próbnego pompowania w warunkach ustalonych.
5) Metody interpretacji wyników próbnego pompowania w warunkach nieustalonych.
6) Metody interpretacji wyników próbnych pompowań zespołowych i w złożonych warunkach hydrogeologicznych.
7) Metody interpretacji wyników pomiarów odbudowy cisnienia wód podziemnych po zakończeniu próbnego pompowania.
8) Metody interpretacji wyników testów ze skokową zmianą ciśnienia (ang. slug tests).
9) Zastosowanie oprogramowania specjalistycznego w interpretacji wyników próbnych pompowań.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1) Wykonanie próbnego pompowania w warunkach nieustalonych.
2) Wykonanie testu ze skokową zmianą ciśnienia (ang. slug test).
3) Praktyczne ćwiczenia w zakresie wykorzystania oprogramowania specjalistycznego do interpretacji wyników próbnych pompowań w zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych.

Zajęcia praktyczne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Srednia arytmetyczna z kolokwium zaliczeniowego oraz z oceny za sprawozdanie z laboratoriów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Batu V., 2008 – Aquifer Hydraulics. John Wiley.
Dąbrowski T., Przybyłek J., 2005 – Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Poradnik metodyczny.
Kruseman G.P., De Ridder N. A., 1990 – Analysis and evaluation of pumping test data. Internat. Istit. for Land Reclam. and Improv.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak