Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prospekcja złóż kamieni budowlanych i drogowych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-103-KA-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Kamień w architekturze i drogownictwie
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wie, jaka jest specyfika kamieni budowlanych i drogowych wśród surowców mineralnych, zna ogólny bilans ich zasobów rozpoznanych i perspektywicznych;wie, jakie są związki między poszczególnymi rodzajami kamieni budowlanych i drogowych a genetycznymi domenami skał i osadów GG2A_W05 Kolokwium
M_W002 Zna geologiczne i niegeologiczne przesłanki występowania i prospekcji złóż kamieni budowlanych i drogowych;zna metody prospekcji kamieni budowlanych i drogowych GG2A_W11, GG2A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna geologiczne i niegeologiczne przesłanki występowania i prospekcji złóż kamieni budowlanych i drogowych;zna metody prospekcji kamieni budowlanych i drogowych; GG2A_W06 Projekt
M_U002 Umie zaprojektować poszukiwania oraz stworzyć program i plan prospekcji kamieni budowlanych i drogowych; GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W08 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole dla optymalizacji projektu prospekcji złożowej. GG2A_K01, GG2A_K02 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wie, jaka jest specyfika kamieni budowlanych i drogowych wśród surowców mineralnych, zna ogólny bilans ich zasobów rozpoznanych i perspektywicznych;wie, jakie są związki między poszczególnymi rodzajami kamieni budowlanych i drogowych a genetycznymi domenami skał i osadów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna geologiczne i niegeologiczne przesłanki występowania i prospekcji złóż kamieni budowlanych i drogowych;zna metody prospekcji kamieni budowlanych i drogowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna geologiczne i niegeologiczne przesłanki występowania i prospekcji złóż kamieni budowlanych i drogowych;zna metody prospekcji kamieni budowlanych i drogowych; - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie zaprojektować poszukiwania oraz stworzyć program i plan prospekcji kamieni budowlanych i drogowych; - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole dla optymalizacji projektu prospekcji złożowej. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. (1 godz.) Wprowadzenie:Kamienie budowlane i drogowe wśród surowców skalnych: specyfika, znaczenie gospodarcze, „surowce pospolite”, liczba złóż, wielkość zasobów i wydobycia, rozmieszczenie złóż w Polsce.
2. (4 godz.) Genetyczne uwarunkowania występowania kamieni budowlanych i drogowych: skały magmowe (głębinowe i wylewne) i metamorficzne; skały osadowe zwięzłe; skały osadowe nieskonsolidowane (głazy, żwiry); geologiczne procesy endo- i egzogeniczne.
3. (4 godz.) Geologiczne przesłanki występowania i prospekcji kamieni budowlanych i drogowych: genetyczne, strukturalne, stratygraficzne, litologiczne, facjalne.
4. (2 godz.) Niegeologiczne przesłanki występowania i prospekcji kamieni budowlanych i drogowych: geomorfologiczne, paleogeograficzne, paleoklimatyczne, historyczne, topograficzne.
5. (3 godz.) Metody prospekcji kamieni budowlanych i drogowych:geologiczne (zwiad geologiczny, kartografia powierzchniowa, kartografia wgłębna), geofizyczne, geomorfologiczne (kartograficzne, analizy przestrzennej), teledetekcyjne (naziemne, lotnicze, satelitarne; obrazowe, wysokościowe, termalne), Data Mining (kwerenda archiwalna, przetwarzanie i analiza informacji i danych archiwalnych, systemy informacji przestrzennej – GIS).
6. (1 godz.) Prognozowanie i planowanie poszukiwań prognozowanie, perspektywy i zasoby perspektywiczne, programy i plany prospekcji.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. (4 godz.) Typy i odmiany genetyczne kamieni budowlanych i drogowych: skały magmowe i metamorficzne; skały osadowe zwięzłe i nieskonsolidowane – charakterystyka petrograficzna, rozpoznawanie.
2. (4 godz.) Przegląd i analiza struktur geologicznych, wydzieleń stratygraficznych, facji i litofacji perspektywicznych dla prospekcji kamieni budowlanych i drogowych – analiza dokumentacyjnych danych złożowych i kartograficznych.
3. (4 godz.) Przegląd i analiza form geomorfologicznych oraz danych paleogeograficznych, paleoklimatycznych, historycznych i topograficznych istotnych dla prospekcji kamieni budowlanych i drogowych – analiza opublikowanych i archiwalnych danych tekstowych i kartograficznych.
4. (3 godz.) Projekt zespołowy: program prospekcji wybranego kamienia budowlanego lub drogowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena projektu * waga 0.4 + ocena kolokwium „teoretycznego” * waga 0.6.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość geologii strukturalnej, geomorfologii, petrografii oraz zagadnień geologii złóż kopalin stałych na poziomie I stopnia studiów na kierunku Górnictwo i geologia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gruszczyk H., 1986 – Metodyka poszukiwań złóż kopalin stałych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
Kozłowski S., 1986 – Surowce Skalne Polski. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
Govett, G.J.S (ed.), 1983 – Handbook of exploration geochemistry. Elsevier.
Skowroński A., 2007 – Zarys geochemii poszukiwawczej. Skrypt Uczelniany AGH nr 1693

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak