Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kamień budowlany w świecie
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-203-KA-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Kamień w architekturze i drogownictwie
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu geologii regionalnej i potrafi zastosować ją w działaniach praktycznych GG2A_W05 Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu geologii regionalnej i potrafi zastosować ją w działaniach praktycznych GG2A_W05 Kolokwium,
Projekt
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kamieni budowlanych pochodzących z różnych regionów geologicznych świata GG2A_W07 Kolokwium,
Projekt
M_W004 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy eksploatacji i przeróbce kopalin GG2A_W11 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania. GG2A_U03 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne, obejmujące identyfikację kamienia i ocenę możliwości jego wykorzystania, a także przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego GG2A_U07, GG2A_U04 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie eksploatacji złóż kamieni budowlanych oraz wykorzystania kamienia w budownictwie GG2A_K02 Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu geologii regionalnej i potrafi zastosować ją w działaniach praktycznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu geologii regionalnej i potrafi zastosować ją w działaniach praktycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kamieni budowlanych pochodzących z różnych regionów geologicznych świata + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy eksploatacji i przeróbce kopalin + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne, obejmujące identyfikację kamienia i ocenę możliwości jego wykorzystania, a także przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie eksploatacji złóż kamieni budowlanych oraz wykorzystania kamienia w budownictwie + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Podstawowa charakterystyka i klasyfikacja kamiennych materiałów budowlanych. Walory dekoracyjne kamienia naturalnego. Główny podział i przykłady podstawowych powierzchni (faktur) kamienia budowlanego. Zmienność fizyczno-mechanicznych parametrów głównych typów kamienia blocznego. Europejskie zasady dopuszczania wyrobów z kamienia naturalnego do obrotu i stosowania. Procedury systemów atestacji zgodności dla kamieni naturalnych w zależności od ich przeznaczenia.
2.Światowe centra eksploatacji kamienia budowlanego.
Charakterystyka geologiczna wybranych regionów eksploatacji kamienia. Najważniejsze ośrodki wydobywcze świata, stosowane metody wydobycia i obróbki kamienia. Charakterystyka petrograficzna skał, ocena ich walorów dekoracyjnych i właściwości fizyczno-mechanicznych.
3.Światowy potencjał kamieni naturalnych. Tendencje w zakresie gospodarki kamieniami budowlanymi. Trendy na światowym rynku kamienia naturalnego.

Ćwiczenia projektowe:

1. Prezentacja i makroskopowy opis kamieni budowlanych pochodzących z wybranych złóż europejskich, azjatyckich, południowo- i północnoamerykańskich oraz afrykańskich.
2. Indywidualna identyfikacja i charakterystyka kamieni importowanych zastosowanych w wybranych budynkach Krakowa

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 60 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 70 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,5* ocena ze sprawozdania

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość petrografii
Znajomość geologii regionalnej
Znajomość metod badań skał

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Badera J., Kozyra J. (2004) – Zmienność fizyczno – mechanicznych parametrów jakości głównych typów kamienia blocznego. Górnictwo Odkrywkowe, 3-4: 31-35
Börner K., Hill D. (2003) – Natural Stones Worldwide, Abraxas Verlag
Bromowicz J., Figarska-Warchoł B., Karwacki A., Kolasa A., Magiera J., Rembiś M., Smoleńska A., Stańczak G. (2005) Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów unii europejskiej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH,
ICONS 2000 – Interactive Catalogue of Natural Stones. Variograma, Lisbona
Stupnicka E. (1978) Zarys geologii regionalnej świata. Wyd. Geologiczne, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak