Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań kruszyw mineralnych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-206-KA-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Kamień w architekturze i drogownictwie
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu właściwości fizyczno-mechanicznych skał GG2A_W02 Sprawozdanie
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metodyki badań kruszyw mineralnych GG2A_W11, GG2A_W06 Sprawozdanie
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania kopalin do produkcji kruszyw GG2A_W07 Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego dotyczącego określenia właściwości fizyczno-mechanicznych kruszyw mineralnych GG2A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera w zakresie produkcji kruszyw mineralnych oraz wpływu tych prac na środowisko GG2A_K02 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu właściwości fizyczno-mechanicznych skał - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metodyki badań kruszyw mineralnych - - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania kopalin do produkcji kruszyw - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego dotyczącego określenia właściwości fizyczno-mechanicznych kruszyw mineralnych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera w zakresie produkcji kruszyw mineralnych oraz wpływu tych prac na środowisko - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Charakterystyka kruszywa według uproszczonego opisu petrograficznego (na podstawie normy PN-EN 932-3)
3. Oznaczenie ścieralności kruszywa w bębnie Devala (norma PN-78/B-06714) na podstawie otrzymanych danych. Przedstawienie charakterystyki metody.
4. Oznaczenie ścieralności kruszywa w bębnie Los Angeles (norma PN-79/B-06714) na podstawie otrzymanych danych. Przedstawienie charakterystyki metody.
5. Charakterystyka kruszywa w zakresie ścieralności poprzez odniesienie do normy PN-84/B-01080. Kwalifikacja kruszywa według normy PN-B-11112:1996. Możliwości zastosowania kruszywa na podstawie norm: PN-84/B-01080, PN-B-11112:1996.
6. Oznaczenie odporności kruszywa na rozdrabnianie (współczynnik Los Angeles – LA) według normy PN-EN 1097-2:2000, na podstawie otrzymanych danych. Przedstawienie charakterystyki metodyki. Porównanie metodyki i wyników uzyskanych według norm: PN-79/B-06714 oraz PN-EN 1097-2:2000.
7. Oznaczenie odporności kruszywa na ścieranie (współczynnik mikro-Devala – MDE) według normy PN-EN 1097-1:2000, na podstawie otrzymanych danych. Przedstawienie charakterystyki metodyki. Porównanie metodyki i wyników uzyskanych według norm: PN-78/B-06714 oraz PN-EN 1097-1:2000.
8. Oznaczenie polerowalności kruszywa (wskaźnik polerowalności – PSV) według normy PN-EN 1097-8:2002, na podstawie otrzymanych danych. Przedstawienie charakterystyki metodyki.
9. Kwalifikacja kruszywa do odpowiedniej kategorii (LA, MDE i PSV)
10. Wykonanie sprawozdania zawierającego wnioski odnośnie przydatności badanego kruszywa

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 1,0 * ocena ze sprawozdania

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość petrologii surowców skalnych
Znajomość podstawowych zasad obliczeń statystycznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Normy PN i PN-EN dotyczące metodyki badań kruszyw

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak