Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mezostruktury tektoniczne w kartografii geologicznej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-106-KG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Kartografia geologiczna
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma ogólną wiedzę w zakresie procesów i struktur tektonicznych oraz ich znaczenia w kartografii geologicznej GG2A_W05, GG2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student ma podstawy wiedzy w zakresie interpretacji pól naprężeń tektonicznych w oparciu o analizę drobnych struktur tektonicznych GG2A_W05, GG2A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student umie przedstawiać wyniki pomiarów strukturalnych na projekcji stereograficznej, rotować je i interpretować GG2A_U10, GG2A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geologii strukturalnej GG2A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma ogólną wiedzę w zakresie procesów i struktur tektonicznych oraz ich znaczenia w kartografii geologicznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawy wiedzy w zakresie interpretacji pól naprężeń tektonicznych w oparciu o analizę drobnych struktur tektonicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie przedstawiać wyniki pomiarów strukturalnych na projekcji stereograficznej, rotować je i interpretować - - - + - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geologii strukturalnej - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wprowadzenie do tektoniki, podstawowe pojęcia. Podstawy mechaniki skał: układy naprężeń i odkształceń, warunki i rodzaje odkształceń, warunki i rodzaje zniszczenia. Uskoki i strefy ścinania, skały uskokowe, modele uskokowania, pola naprężeń uskokotwórczych, sieci uskokowe i systemy uskoków. Fleksury i strefy dyslokacyjne. Nasunięcia i płaszczowiny, dupleksy, podstawy tektoniki klinowej. Spękania ciosowe: typy, klasyfikacje, analiza. Struktury towarzyszące powierzchniom spękań. Diagramy orientacji spękań. Spękania ciosowe w strukturach fałdowych. Typy żył i ich analiza. Kliważ: klasyfikacja, analiza. Drobne struktury tektoniczne w osadach nieskonsolidowanych. Wstęgi deformacyjne. Tektonika fałdów, mechanizmy fałdowania. Drobne uskoki. Struktury linijne na powierzchniach uskokowych. Wyznaczanie zwrotu przemieszczenia uskokowego w oparciu o orientację rys tektonicznych, zadziorów tektonicznych oraz spękań opierzających (T, riedlowskich, P, Y, X). Analiza statystyczna drobnych struktur uskokowych: diagramy Angeliera i Hoeppenera, wyznaczanie parametrów pól naprężeń uskokotwórczych metodami: sektorów prostokątnych, PBT, prostej inwersji, numeryczno-dynamiczną. Struktury towarzyszące zakończeniom uskoków przesuwczych. Strefy ścinania. Lineacje sekrecyjne, lineacje z wydłużenia. Podgięcia przyuskokowe, fałdki ciągnione. Stylolity i slikolity. Drobne struktury fałdowe. Posuw fałdowy. Fałdy ciągnione i pasożytnicze. Fałdy i pasma kolankowe. Fałdy futerałowe. Typy interferencji fałdów. Budinaż. Struktury mulionowe.

Ćwiczenia projektowe:

Pomiary tektoniczne, prezentacja wyników pomiarów na siatkach stereograficznych i ich interpretacja, diagramy konturowe i histogramy azymutalne, rotacje elementów tektonicznych na siatce stereograficznej, odtwarzanie położenia osi fałdów, obliczanie położenia osi naprężeń głównych w oparciu o analizę drobnych uskoków i struktur obecnych na powierzchniach uskokowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6*ocena ze sprawdzianu z wykładów + 0,4* ocena ze sprawozdań i kolokwium z zajęć projektowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Potwierdzona zaliczeniem i egzaminem znajomość podstaw geologii ogólnej i kartografii geologicznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dadlez, R. & Jaroszewski, W., 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 744 ss.
Fossen, H., 2011. Structural Geology. Cambridge University Press, Cambridge, 463 ss.
Jaroszewski, W., 1980. Tektonika uskoków i fałdów. 2 wyd., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 360 ss.
Kuzak, R. & Żaba, J., 2011. Podstawy geologii strukturalnej. Struktury fałdowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 205 ss.
McClay, K., 2007. The Mapping of Geological Structures. The Geological Field Guide Series, John Wiley & Sons, Chichester, 161 ss.
Mierzejewski, M. P. (red.), 1992. Badania elementów tektoniki na potrzeby kartografii wiertniczej i powierzchniowej. Instrukcje i Metody Badań Geologicznych, 51, Warszawa, 176 ss.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak