Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z geologii strukturalnej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-108-KG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Kartografia geologiczna
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie zależność między rzeźbą terenu a budową geologiczną GG2A_W01, GG2A_W02 Kolokwium,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać pomiarów mezostruktur geologicznych i je zinterpretowac GG2A_U03, GG2A_U02, GG2A_U07 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafii rozpoznac drobne struktury tektoniczne i je zinterpretować GG2A_U09, GG2A_U03 Sprawozdanie
M_U003 Na podstawie rozpoznanych struktur student potrafii przewidzieć ewentualne geozagrożenia GG2A_U13, GG2A_K02 Kolokwium,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie zależność między rzeźbą terenu a budową geologiczną - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać pomiarów mezostruktur geologicznych i je zinterpretowac - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafii rozpoznac drobne struktury tektoniczne i je zinterpretować - - - - - - - - - - -
M_U003 Na podstawie rozpoznanych struktur student potrafii przewidzieć ewentualne geozagrożenia - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa=ocena sprawozdania (70%) + ocena z kolokwium zaleczeniowego (30%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bardziński W., Ciesielczuk J., Lewandowski J., Małolepszy Z., 2008 – Przewodnik do ćwiczeń z kartowania geologicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Labus M., Labus K. 2003 – Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej. Wyd. Politech. Śląskiej.
Koziar J., 1982 – Kompas geologiczny. Technika i analiza pomiarów. Wydawnictwo Uniwersytetu wrocławskiego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak