Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Earth system processes
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-113-KG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Kartografia geologiczna
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wendorff Marek (wendorff@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Wendorff Marek (wendorff@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows the fundamental components/'reservoirs' of the Earth System and the dynamic interactions between them Aktywność na zajęciach
M_W002 Student knows the materials, processes and cycles shaping the Geosphere Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student is able to identify and define the nature of interrelations between the Hydrosphere, Atmosphere and Biosphere Esej
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of relations between the Anthroposphere, Energy Resources and Earth System changes. Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows the fundamental components/'reservoirs' of the Earth System and the dynamic interactions between them - - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows the materials, processes and cycles shaping the Geosphere - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to identify and define the nature of interrelations between the Hydrosphere, Atmosphere and Biosphere + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of relations between the Anthroposphere, Energy Resources and Earth System changes. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Introduction to the Earth System Science: reservoirs, their interactions, energy sources and cycle. Earth’s materials. The Solar System.
The geosphere: plate tectonics, evolution of continents and oceans, and role in shaping the Earth’s landscapes. Volcanic processes and their tectonic controls. The rock cycle.
The hydrosphere, atmosphere and climate as interacting parts of the Earth’s system.
The biosphere: basic biological processes, evolution, ecosystems.
The anthroposphere – the resource cycle, renewble and non-renewable resources, and the Earth System changes.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Based upon participation in class activities, discussions, essay and a brief presentation

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student must have passed successfully all the courses that precede this one
Basic knowledge of English (read, written and spoken)
Ability to analyse and synthesise the provided geological material/data
All presentations and written matters will be in English

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Skinner, B.J. and Murck, B. 2011. The Blue Planet: An Introduction to Earth System Science. Wiley. 656 pp.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak