Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie środowiskiem
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-301-KG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Kartografia geologiczna
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna szczegółowo model systemu zarządzania środowiskiem z podziałem na jego poszczególne elementy. Zna szczegółowo instrumenty, środki zarządzania środowiskiem oraz główne instrumenty ochrony środowiska dotyczące działalności gospodarczej GG2A_W05, GG2A_W09, GG2A_W08 Kolokwium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania środowiskowego według ISO 14000 oraz EMAS, o etapach wdrażania takich systemów oraz o korzyściach z ich zastosowania GG2A_W05, GG2A_U11, GG2A_U01, GG2A_W08, GG2A_U13 Kolokwium
M_W003 Student rozumie co to jest najlepsza dostępna technologia, audyt środowiskowy, decyzja środowiskowa oraz procedura OOŚ, metoda LCA, analiya SWOT GG2A_W09, GG2A_W08 Kolokwium
M_W004 Student ma szczegółową wiedzę o sposobach identyfikacji oraz oceny aspektów środowiskowych. Potrafi wskazać potencjalne negatywne oddziaływania działalności gospodarczej (głównie górniczej) na środowisko oraz wskazać sposoby ich eliminacji GG2A_U01, GG2A_U13, GG2A_U16 Kolokwium
M_W005 Student rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie GG2A_W05, GG2A_W09, GG2A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student zna dostępne źródłainformacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potzreby realizowanego zadania GG2A_U11, GG2A_U01, GG2A_U13 Kolokwium
M_U002 Student ma podstawową wiedzę na temat zarządzania ryzykiem środowiskowym oraz o zastosowaniu wskaźników środowiskowych, wiedzę tą potrafi zastosować w konkretnych przykładach GG2A_U11, GG2A_U13, GG2A_U19
M_U003 Student rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej GG2A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem GG2A_K03, GG2A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna szczegółowo model systemu zarządzania środowiskiem z podziałem na jego poszczególne elementy. Zna szczegółowo instrumenty, środki zarządzania środowiskiem oraz główne instrumenty ochrony środowiska dotyczące działalności gospodarczej - + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania środowiskowego według ISO 14000 oraz EMAS, o etapach wdrażania takich systemów oraz o korzyściach z ich zastosowania - + - - - - - - - - -
M_W003 Student rozumie co to jest najlepsza dostępna technologia, audyt środowiskowy, decyzja środowiskowa oraz procedura OOŚ, metoda LCA, analiya SWOT - + - - - - - - - - -
M_W004 Student ma szczegółową wiedzę o sposobach identyfikacji oraz oceny aspektów środowiskowych. Potrafi wskazać potencjalne negatywne oddziaływania działalności gospodarczej (głównie górniczej) na środowisko oraz wskazać sposoby ich eliminacji - + - - - - - - - - -
M_W005 Student rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zna dostępne źródłainformacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potzreby realizowanego zadania - + - - - - - - - - -
M_U002 Student ma podstawową wiedzę na temat zarządzania ryzykiem środowiskowym oraz o zastosowaniu wskaźników środowiskowych, wiedzę tą potrafi zastosować w konkretnych przykładach - + - - - - - - - - -
M_U003 Student rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:

Podstawy zarządzania. Istota zarządzania. Zarządzanie strategiczne. Etapy procesu zarządzania wg cyklu Deminga. Zarządzanie przedsiębiorstwem w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Etyczne i socjologiczne aspekty ochrony środowiska. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Zasady i regulacje prawne w gospodarce zasobami środowiska. Metody zarządzania i techniki badawcze. System zarządzania ochroną środowiska w Polsce. Instrumenty zarządzania środowiskiem. finansowanie systemu zarządzania środowiskiem. Systemy zarządzania środowiskiem wg ISO 14000, EMAS. Zintegrowane systemy zarządzania. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Wskaźniki środowiskowe w zarządzaniu ochroną środowiska. System informacji środowiskowej: źródła i udostępnianie, monitoring w ochronie środowiska.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa=ocena z kolokwium zaliczeniowego+ocena pracy na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zarządzanie środowiskiem część I i II red. Z. Nowak, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2001
Nierzwicki W., zarządzanie środowiskiem PWE Warszawa 2006
Normy serii ISO 14000. Normy serii ISO 9000
Pochyluk R. Gradowski P, Szymański J. Zasady wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymogami normy ISO 14000. Eco-Konsult, Gdańsk 1999
Bazy danych geośrodowiskowych oraz geologicznych
Poskrobko B. Zarządzanie środowiskiem PWE Warszawa 2007
Żylicz T. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd PWE 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak