Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Petrologia skał magmowych i metamorficznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-102-MS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mineralogia stosowana z gemmologią
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Czerny Jerzy (jmczerny@netnalea.com)
Osoby prowadzące:
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
dr inż. Czerny Jerzy (jmczerny@netnalea.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat genezy, klasyfikacji i występowania skał magmowych i metamorficznych. GG2A_U01, GG2A_W01 Egzamin
M_W002 Ma wiedzę na temat procesów magmowych i metamorficznych. GG2A_U01, GG2A_W01 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji genezy skał magmowych na podstawie obserwacji mikroskopowych i danych geochemicznych. GG2A_U03, GG2A_W02 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Potrafi powiązać cechy petrograficzne z genezą skały. GG2A_U03, GG2A_W05 Kolokwium,
Projekt
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji genezy skał metamorficznych na podstawie obserwacji mikroskopowych, oraz obliczeń geotermobarometryczne dla określanie warunków p-T metamorfizmu. GG2A_U03, GG2A_U15, GG2A_W02 Kolokwium,
Projekt
M_U004 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania. GG2A_K01, GG2A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko. GG2A_K02, GG2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
M_K002 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. GG2A_K01, GG2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat genezy, klasyfikacji i występowania skał magmowych i metamorficznych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat procesów magmowych i metamorficznych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji genezy skał magmowych na podstawie obserwacji mikroskopowych i danych geochemicznych. + - + - - - + - - - -
M_U002 Potrafi powiązać cechy petrograficzne z genezą skały. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji genezy skał metamorficznych na podstawie obserwacji mikroskopowych, oraz obliczeń geotermobarometryczne dla określanie warunków p-T metamorfizmu. + - + - - - + - - - -
M_U004 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania. + - + - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Petrologia skał magmowych (15 h): skład fazowy, chemiczny i właściwości fizyczne magm; pierwiastki główne, śladowe i izotopy, procesy generowania, migracji magm oraz ewolucji ich składu chemicznego i mineralnego; generacja i różnicowanie magm bazaltowych, granitoidy, magmatyzm alkaliczny, anortozyty, procesy pomagmowe; współczesny magmatyzm w różnych środowiskach geotektonicznych.
Petrologia skał metamorficznych (15 h): klasyfikacja procesów metamorfizmu, strefy, stopnie, zony metamorfizmu, minerały wskaźnikowe. Facje metamorficzne, typy baryczne metamorfizmu, serie facjalne. Procesy metamorficzne w różnych środowiskach geotektonicznych. Stabilne paragenezy minerałów metamorficznych, reakcje metamorficzne, petrologia teoretyczna i eksperymentalna. Termodynamika reakcji metamorficznych, fluidy, metasomatoza, geotermometria i geobarometria, modelowania termodynamiczne, ścieżki P-T-t metamorfizmu. Ultrametamorfizm.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Separacja składników skał, identyfikacja minerałów i określenie ich cech krystalochemicznych, analiza cech strukturalnych i teksturalnych oraz składu chemicznego skał (10 h).
Interpretacja genezy skał głębinowych i wylewnych na podstawie obserwacji mikroskopowych (10 h).
Skały metamorficzne: interpretacja genezy na podstawie składu mineralnego i chemicznego, mikrostruktur i mikrotekstur (10 h).

Zajęcia praktyczne:

Interpretacja genezy skał magmowych na podstawie mikrostruktur magmowych oraz danych geochemicznych i izotopowych (8 h).
Analiza równowag i reakcji mineralnych na podstawie mikrostruktur. Modelowanie termodynamiczne równowag fazowych, określanie warunków P-T i ścieżek P-T-t metamorfizmu na podstawie mikrostruktur, mikrotekstur i danych geochemicznych (10 h).
Zastosowanie programów komputerowych MELTS, TWQ, Perplex, Thermocalc (5h).
Identyfikacja protolitu i rekonstrukcja historii metamorficznej przykładowych skał na podstawie próbek i otrzymanych danych geochemicznych, izotopowych i geochronologicznych (7 h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 170 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 58 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4 ocena z egzaminu + 0,3 * ocena z ćwiczeń lab. + 0,3 ocena z zajęć praktycznych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończone kursy podstawowej mineralogii, petrografii i geochemii oraz metod badań minerałów i skał.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Raymond L. A. – Petrology. The Study of Igneous, Sedimentary & Metamorphic Rocks, 2nd ed., 2002.
Majerowicz A., Wierzchołowski B. – Petrologia skał magmowych, Warszawa 1990.
MacKenzie W.S., Donaldson C.H., Guilford C. – Atlas of Igneous Rocks and their Textures, Longman.
Miyashiro Akiho – Metamorphic Petrology. Oxford University Press, 1994.
Winter J. D. – An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology, Prentice Hall 2001.
Yardley Bruce W. D. – An Introduction to Metamorphic Petrology. Longman, 1989.,
Vernon R.H. – A practical guide to Rock Microstructure. Cambrige University Press, 2004
Connolly J. – Perple_X – Tutorial: http://www.perplex.ethz.ch/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak