Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Krystalografia i krystalochemia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-104-MS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mineralogia stosowana z gemmologią
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Zelek-Pogudz Sylwia (zelek@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Zelek-Pogudz Sylwia (zelek@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat teorii sieciowej budowy kryształów GG2A_W01, GG2A_U02 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W002 Posiada wiedzę na temat krystalochemii minerałów o wiązaniach kowalencyjnych, jonowych, metalicznych i molekularnych. GG2A_W01 Kolokwium
M_W003 Potrafi opisać i wytłumaczyć prawa i procesy krystalochemiczne rządzące podstawieniami izomorficznymi w minerałach. GG2A_W01, GG2A_U10 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W004 Rozpoznaje elementy symetrii kryształów, potrafi przyporzadkować do układ krystalograficznego, określa grupę punktową kryształu GG2A_W01, GG2A_W05 Kolokwium,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi prezentować struktury minerałów dla struktur zdeponowanych w bazach danych strukturalnych. GG2A_U10, GG2A_U03, GG2A_U04 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Umie scharakteryzować krystalochemię pierwiastków śladowych na podstawie próbek i literatury. GG2A_U10, GG2A_U11 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. GG2A_K01 Kolokwium,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat teorii sieciowej budowy kryształów - + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat krystalochemii minerałów o wiązaniach kowalencyjnych, jonowych, metalicznych i molekularnych. - + - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi opisać i wytłumaczyć prawa i procesy krystalochemiczne rządzące podstawieniami izomorficznymi w minerałach. - + - - - - - - - - -
M_W004 Rozpoznaje elementy symetrii kryształów, potrafi przyporzadkować do układ krystalograficznego, określa grupę punktową kryształu - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi prezentować struktury minerałów dla struktur zdeponowanych w bazach danych strukturalnych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie scharakteryzować krystalochemię pierwiastków śladowych na podstawie próbek i literatury. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:

1. Teoria sieciowej budowy kryształów. Komórka elementarna. Układy krystalograficzne.
Konstrukcja sieci odwrotnej dla wybranych przykładów minerałów. Centrowania sieci.
2. Elementy symetrii punktowej i wyznaczanie klasy geometrycznej kryształu. Rozpoznawanie elementów symetrii modeli kryształów i układu krystalograficznego, określanie grupy punktowej.
Wskaźnikowanie ścian kryształów. Morfologia ścian. Pokrój kryształów i rzut stereograficzny brył. Eksperymentalne wyznaczanie grupy punktowej dla realnych kryształów.
3. Macierzowe ujęcie operatorów symetrii. Konstruowanie i badanie macierzy przekształceń reprezentujących symetrię punktową.
4. Otwarte elementy symetrii. Grupy przestrzenne. Notacja i symbolika międzynarodowa. Pozycje Wyckoffa.
5. Macierzowe ujęcie operatorów symetrii otwartej.
6. Krystalografia fizyczna, oddziaływanie promieni X z materią, własności fizyczne kryształów – zasada Neumanna.
7. Krystalografia strukturalna. Sieć przestrzenna kryształu a struktura kryształu. Typy struktur krystalicznych z uwzględnieniem typów oddziaływań międzyatomowych. Podstawy mineralogii strukturalnej: upakowanie atomów/jonów w strukturze minerałów, predyspozycje pierwiastków do zajmowania określonych pozycji w komórkach elementarnych minerałów, oddziaływania bliskiego i dalekiego zasięgu a właściwości minerałów.
8. Programy komputerowe do wizualizacji struktur krystalicznych minerałów. Analiza struktur krystalicznych (typy oddziaływań, długości wiązań, kąty walencyjne, kąty torsyjne, wielościany koordynacyjne, itp.).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4*ocena z kolokwium + 0,6*ocena ze sprawozdań z zajęć projektowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończone kursy podstawowej mineralogii, krystalografii i geochemii oraz rentgenografii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Handke, M. Rokita, A. Adamczyk 2008. Krystalografia i krystalochemia dla ceramików. UWND AGH Kraków.
J. Chojnacki 1971. Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej. PWN Warszawa.
Materiały i programy komputerowe udostępniane na zajęciach.
Materiały na stronie internetowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak