Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Jubilerstwo i wycena kamieni
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-107-MS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mineralogia stosowana z gemmologią
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Natkaniec-Nowak Lucyna (natkan@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Mroczkowski Marcin (mamrocz@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Dumańska-Słowik Magdalena (dumanska@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Natkaniec-Nowak Lucyna (natkan@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii podstawowej i złotnictwa. GG2A_W01 Egzamin
M_W002 Ma wiedzę z zakresu mineralogii i petrografii odnośnie podstawowych parametrów fizycznych minerałów i technologicznych skał. GG2A_W01, GG2A_W02 Egzamin,
Sprawozdanie
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą podstawowego wyposażenia warsztatu złotniczo-jubilerskiego. GG2A_U01, GG2A_W01 Egzamin,
Sprawozdanie
M_W004 Ma podstawową wiedzę z zakresu metaloznawstwa oraz technik zdobniczych, potrafi wykonać podstawowe elementy wyrobu jubilerskiego. GG2A_W01, GG2A_W02 Egzamin,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się aparaturą gemmologiczną i narzędziami będącymi na wyposażeniu warsztatu złotniczego. GG2A_W04, GG2A_U01 Sprawozdanie
M_U002 Ma wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania kamieni szlachetnych i ozdobnych w jubilerstwie, potrafi zaprojektować wyrób jubilerski korzystając ze specjalnego programu komputerowego. GG2A_U03, GG2A_U09, GG2A_W10 Egzamin,
Sprawozdanie
M_U003 Zna istniejące na rynku substytuty (kamienie syntetyczne, produkty sztuczne, itp.) naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych i potrafi dokonać identyfikacji oraz wskazać kierunki ich zastosowań. GG2A_U11, GG2A_K01, GG2A_U01, GG2A_W10 Egzamin,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko. Podejmuje starania, aby przekazać informacje i opinie dotyczące osiągnięć z zakresu górnictwa i geologii w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia. GG2A_K03, GG2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. GG2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii podstawowej i złotnictwa. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu mineralogii i petrografii odnośnie podstawowych parametrów fizycznych minerałów i technologicznych skał. + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą podstawowego wyposażenia warsztatu złotniczo-jubilerskiego. + - + - - - - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę z zakresu metaloznawstwa oraz technik zdobniczych, potrafi wykonać podstawowe elementy wyrobu jubilerskiego. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się aparaturą gemmologiczną i narzędziami będącymi na wyposażeniu warsztatu złotniczego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Ma wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania kamieni szlachetnych i ozdobnych w jubilerstwie, potrafi zaprojektować wyrób jubilerski korzystając ze specjalnego programu komputerowego. + - + - - - - - - - -
M_U003 Zna istniejące na rynku substytuty (kamienie syntetyczne, produkty sztuczne, itp.) naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych i potrafi dokonać identyfikacji oraz wskazać kierunki ich zastosowań. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko. Podejmuje starania, aby przekazać informacje i opinie dotyczące osiągnięć z zakresu górnictwa i geologii w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykład 1-2 – Podstawowe cechy identyfikacyjne kamieni ozdobnych i kolekcjonerskich.
Wykład 3 – Procedury identyfikacyjne kamieni jubilerskich.
Wykład 4-6 – Kamienie szlachetne i ozdobne Polski.
Wykład 7 – Wyposażenie pracowni złotniczej.
Wykład 8 – Techniki zdobnicze – historia i współczesność.
Wykład 9 – Elementy metaloznawstwa. Metale szlachetne. Własności mechaniczne metali i ich stopów.
Wykład 10 – Złoto, srebro, czas.
Wykład 11 – Przegląd rynku jubilerskiego w Polsce i jego miejsce w świecie.
Wykład 12 – Procedury diagnostyki i wyceny kamieni szlachetnych i ozdobnych.
Wykład 13 – Kamienie jubilerskie XXI wieku.
Wykład 14 – Przykłady sztuki jubilerskiej.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1 – Metodyka badań gemmologicznych. Zasady BHP w pracowni złotniczej.
2–3 – Przygotowanie stopów metali szlachetnych. Topienie i odlewanie – zajęcia praktyczne.
4-5 – Przeróbka plastyczna (kształtowanie) metali szlachetnych i ich stopów (walcowanie, ciągnienie, kształtowanie powierzchniowe) – zajęcia praktyczne.
6-7 Obróbka cieplna stopów metali szlachetnych (lutowanie, barwienie)- zajęcia praktyczne.
8 – Oprawa kamieni, techniki zdobnicze.
9 – Wyroby z metali szlachetnych (technologia wytwarzania)- zajęcia praktyczne.
10–11 Projektowanie wyrobów z metali szlachetnych
12-13 Cechowanie metali szlachetnych (Państwowy Urząd Probierczy w Krakowie- zajęcia terenowe).
14 – Zbieractwo i kolekcjonerstwo kamieni szlachetnych i ozdobnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 118 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z egzaminu + 0,3*ocena z kolokwium + 0,2*ocena ze sprawozdań z zajęć laboratoryjnych
Formę zaliczenia przedmiotu (egzamin) prowadzący podaje na początku semestru (ustny lub pisemny).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw gemmologii, mineralogii, petrografii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

P. Gunia, 1996. Gemmologia praktyczna dla geologów. Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław
W. Łapot, 1999: Gemmologia ogólna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 1-287. Katowice.
W. Łapot, 2000: Gemmologia szczegółowa – vademecum. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 1-384. Katowice.
W. Łapot, 2004: Optyka kryształów dla geologów i gemmologów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 283. Katowice.
T. Sobczak, N. Sobczak, 2001. Rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych i ozdobnych. T. I. Wyd. Tomasz Sobczak, Warszawa (T.II, 2009), (T. III, 2012)
M. Knobloch, 1977. Złotnictwo, Wyd. Nauk-Techn.Warszawa
Zastawniak F., 1957. Złotnictwo i probierstwo, WPLiS, Warszawa
T. Dylak, 2001. Złotnik zawód jakich mało.
M. Gronkowski, R. Kowalkowski, P. Małysz.A. Tyro-Niezgoda, A. Zacheja, 2011, Niezbędnik złotnika. Antidotum- Alinza Tyro-Niezgoda.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 1996. Zarys gemmologii. Skrypt AGH, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, A. Pieczka, 1996. Kamienie szlachetne i ozdobne Polski. Cz. I i II. Skrypt AGH, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 1998 – Minerały Polski. Antykwa, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 2011. Gemmologia. Wyd. Antykwa, Kraków.
L. Natkaniec-Nowak, W. Heflik, 2000 – Kamienie szlachetne i ozdobne Polski. Wyd. AGH nr 0020, cz. II, 365 s.

Informacje dodatkowe:

Brak