Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-108-MS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mineralogia stosowana z gemmologią
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę i znajomość metodyki rozwiązywania zadań geologiczno - górniczych. GG2A_W03, GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W02, GG2A_W11, GG2A_W05 Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać opróbowanie, kartowanie, przekroje geologiczne, sporządzić mapę lokalizacji, zaplanować i wykonać eksperyment laboratoryjny, GG2A_U03, GG2A_U18, GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U13, GG2A_U19, GG2A_U09, GG2A_U14 Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Potrafi przygotować próbki do analiz, wykonać odpowiednie pomiary oraz opracowanie statystyczne wyników i ich interpretację GG2A_U03, GG2A_U07, GG2A_U10, GG2A_U09 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U003 Dostrzega związki realizowanego tematu ze środowiskiem naturalnym; ma świadomość pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy, rozumie odpowiedzialność za podjęte decyzje zarówno na etapie wykonywania prac terenowych i laboratoryjnych jak i podczas formułowania wniosków GG2A_U13, GG2A_U19, GG2A_K02, GG2A_U11 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. Potrafi współpracować i pracować w zespole. GG2A_K01, GG2A_K03 Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę i znajomość metodyki rozwiązywania zadań geologiczno - górniczych. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać opróbowanie, kartowanie, przekroje geologiczne, sporządzić mapę lokalizacji, zaplanować i wykonać eksperyment laboratoryjny, - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi przygotować próbki do analiz, wykonać odpowiednie pomiary oraz opracowanie statystyczne wyników i ich interpretację - - - - - - + - - - -
M_U003 Dostrzega związki realizowanego tematu ze środowiskiem naturalnym; ma świadomość pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy, rozumie odpowiedzialność za podjęte decyzje zarówno na etapie wykonywania prac terenowych i laboratoryjnych jak i podczas formułowania wniosków - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. Potrafi współpracować i pracować w zespole. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Podczas praktyki dyplomowej dyplomant samodzielnie zbiera dane, pobiera próbki i inne materiały badawcze niezbędne do realizacji tematu swojej dyplomowej pracy magisterskiej. Praktyka dyplomowa może mieć formę badań laboratoryjnych, w tym także w jednostkach organizacyjnych AGH, badań terenowych, pobytów w krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i niepublicznych, urzędach administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla i charakteru.Nadzór naukowo-dydaktyczny nad praktyką sprawuje promotor pracy magisterskiej, z którym przed rozpoczęciem praktyki dyplomant konsultuje ramowy program praktyki. Podczas praktyki, dane i inne materiały badawcze dyplomant uzyskuje metodami naukowymi, które poznał w trakcie studiów oraz potrafi odpowiednio wybrać i je zastosować, zgodnie ze specyfiką tematu pracy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena promotora jest wystawiana na podstawie zakresu nabytych umiejętności praktycznych oraz jakości opracowanych materiałów i dokumentacji opróbowania, eksperymentów i opisów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura wskazana przez promotora w zależności od specyfiki praktyki i tematu pracy dyplomowej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak