Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z mineralogii i gemmologii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-109-MS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mineralogia stosowana z gemmologią
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Gołębiowska Bożena (goleb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Mroczkowski Marcin (mamrocz@agh.edu.pl)
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Dumańska-Słowik Magdalena (dumanska@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gołębiowska Bożena (goleb@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Natkaniec-Nowak Lucyna (natkan@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pieczka Adam (pieczka@agh.edu.pl)
dr inż. Czerny Jerzy (jmczerny@netnalea.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi scharakteryzować skały wraz z obecną mineralizacją w obrębie masywu serpentynitowego Szklar i rejonu Ślęży. GG2A_U03, GG2A_W01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Zna miejsca występowania granitów w Polsce, rozpozna granity obecne w masywie strzegomskim i poda ich charakterystykę petrograficzno-mineralogiczną. GG2A_U03, GG2A_W01, GG2A_W10 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W003 Potrafi omówić wulkanizm niecki Śródsudeckiej i Północnosudeckiej, opisać najważniejsze skały obecne w tym rejonie oraz scharakteryzować mineralizację hydrotermalna i agatową. GG2A_U03, GG2A_W01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W004 Zna miejsca związane z dawnym górnictwem miedzi w Górach Kaczawskich. GG2A_W01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W005 Potrafi rozpoznać i scharakteryzować mineralizację kruszcową we wschodnim obrzeżeniu metamorficznym granitu karkonoskiego. Zna miejsca związane z dawnym kopalnictwem rud polimineralnych w tym rejonie. GG2A_W01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W006 Umie rozpoznać granit karkonoski, zna jego charakterystykę wraz z mineralizacją w nim występującą GG2A_W01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W007 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii, mineralogii, petrografii. GG2A_W01, GG2A_W02 Sprawozdanie
M_W008 Ma wiedzę dotyczącą elementów metaloznawstwa i technik zdobniczych stosowanych w jubilerstwie GG2A_W07, GG2A_U01 Sprawozdanie
M_W009 Zna podstawowe cechy fizyczne kamieni szlachetnych oraz parametry techniczne skał ozdobnych stosowanych w jubilerstwie GG2A_U01, GG2A_W01 Sprawozdanie
M_W010 Zna podstawowe techniki przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej metali i ich stopów GG2A_W05, GG2A_W11 Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować wyrób jubilerski korzystając ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego GG2A_U03, GG2A_K01, GG2A_U04 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi wykonać wyrób jubilerski ze stopów metali szlachetnych i oprawić w niego kamień szlachetny lub ozdobny GG2A_U15, GG2A_U09 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy GG2A_K01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi scharakteryzować skały wraz z obecną mineralizacją w obrębie masywu serpentynitowego Szklar i rejonu Ślęży. - - - - - - - + - - -
M_W002 Zna miejsca występowania granitów w Polsce, rozpozna granity obecne w masywie strzegomskim i poda ich charakterystykę petrograficzno-mineralogiczną. - - - - - - - + - - -
M_W003 Potrafi omówić wulkanizm niecki Śródsudeckiej i Północnosudeckiej, opisać najważniejsze skały obecne w tym rejonie oraz scharakteryzować mineralizację hydrotermalna i agatową. - - - - - - - + - - -
M_W004 Zna miejsca związane z dawnym górnictwem miedzi w Górach Kaczawskich. - - - - - - - + - - -
M_W005 Potrafi rozpoznać i scharakteryzować mineralizację kruszcową we wschodnim obrzeżeniu metamorficznym granitu karkonoskiego. Zna miejsca związane z dawnym kopalnictwem rud polimineralnych w tym rejonie. - - - - - - - + - - -
M_W006 Umie rozpoznać granit karkonoski, zna jego charakterystykę wraz z mineralizacją w nim występującą - - - - - - - + - - -
M_W007 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii, mineralogii, petrografii. - - - - - - - + - - -
M_W008 Ma wiedzę dotyczącą elementów metaloznawstwa i technik zdobniczych stosowanych w jubilerstwie - - - - - - - + - - -
M_W009 Zna podstawowe cechy fizyczne kamieni szlachetnych oraz parametry techniczne skał ozdobnych stosowanych w jubilerstwie - - - - - - - - - - -
M_W010 Zna podstawowe techniki przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej metali i ich stopów - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować wyrób jubilerski korzystając ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać wyrób jubilerski ze stopów metali szlachetnych i oprawić w niego kamień szlachetny lub ozdobny - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdania z zajęć terenowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw mineralogii, petrografii, gemmologii i jubilerstwa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

SAWICKI L. (1995): Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech Niemiec (bez utworów czwartorzędowych). PIG Warszawa.
Bolewski A., Manecki A. – Rozpoznawanie minerałów. WG 1990.
P. Gunia, 1996. Gemmologia praktyczna dla geologów. Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 1996. Zarys gemmologii. Skrypt AGH, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 2011. Gemmologia. Wyd. Antykwa, Kraków.
M. Knobloch, 1977. Złotnictwo, Wyd. Nauk-Techn.Warszawa
Zastawniak F., 1957. Złotnictwo i probierstwo, WPLiS, Warszawa
T. Dylak, 2001. Złotnik zawód jakich mało.
M. Gronkowski, R. Kowalkowski, P. Małysz.A. Tyro-Niezgoda, A. Zacheja, 2011, Niezbędnik złotnika. Antidotum- Alinza Tyro-Niezgoda.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Gołębiowska B., Heflik W., Kwiecińska B., (1996): Lydites of the Kaczawskie Mts (Sudetes, Poland). Bulletin of the Polish Academy of Science Earth Sciences, vol. 44/4. 213-225.
Pieczka A., Kraczka J., Gołębiowska B., (1996): Spessartine from Szklary, Lower Silesia, Poland. Mineralogia Polonica, vol.27/1. s. 49-54
Pieczka A., Gołębiowska B., Kraczka J. (1997): Mn-garnets from the Sowie Mts metamorphic pegmatites. Mineralogia Polonica, vol. 28/2. 81-88
Gołębiowska B., Pieczka A., Franus W., (1998): Conichalcite, clinotyrolite and tyrolite (Ca-Cu arsenates) from Rędziny (Lower Silesia, Poland). Mineralogia Polonica, vol.29/2. 13-22
Gołębiowska, B., Pieczka, A., Parafiniuk, J. (2012): Substitution of Bi for Sb and As in minerals of the tetrahedrite series from Rędziny, Lower Silesia, southwesteren Poland. Canadian Mineralogist, vol. 50/2, 267-279.
Pieczka A, Gołębiowska B. (2006): Cynonośna mineralizacja polimetaliczna z Rędzin (Rudawy Janowickie, Dolny Śląsk). II. Mineralizacja kruszcowa i warunki jej formowania. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Zeszyt specjalny, vol. 22, 3, 179-186.
Siuda R., Borzęcki R., Gołębiowska B. (2010): Hałdy dawnego górnictwa w rejonie Miedzianki–Ciechanowic jako stanowiska dokumentacyjne unikatowej mineralizacji hipergenicznej. W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, T. 3, Wrocław. 431–441
Pieczka, A., Gołębiowska, B., Parafiniuk, J. (2007): Geochemistry and origin of the cassiterite from Rędziny. Mineralogia Polnica, 38/2, 219-230
Gołębiowska B., Pieczka A., Franus W. (2006): Olivenite-adamite solid solution from oxidation zone in Rędziny (West Sudetes, Poland). Miner. Pol., 37, 2, 97-107
Pieczka, A., Gołębiowska, B. (2012): Cuprobismutite homologues in granitic pegmatites from Szklarska Poręba, Karkonosze massif, southwestern Poland. Can. Mineral vol. 50/2, 313-324

Informacje dodatkowe:

Brak