Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Petrologia skał osadowych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-201-MS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mineralogia stosowana z gemmologią
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Szydłak Tadeusz (szydlak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Górniak Katarzyn (gorniak@agh.edu.pl)
dr Szydłak Tadeusz (szydlak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Interpretacja wyników badań składników skał osadowych w aspekcie genezy, klasyfikacji i wykorzystania tych danych do interpretacji procesów geologicznych i analizy basenów sedymentacyjnych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat genezy, klasyfikacji i występowania skał osadowych. GG2A_W01, GG2A_W05, GG2A_U01 Egzamin
M_W002 Ma wiedze na temat związku cech petrograficznych z genezą skały. GG2A_W01, GG2A_W05 Egzamin
M_W003 Ma wiedzę na temat związku cech krystalochemicznych minerałów z genezą skały. GG2A_W01, GG2A_U01 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi powiązać cechy petrograficzne z genezą skały. GG2A_W01, GG2A_U03 Prezentacja,
Projekt
M_U002 Potrafi powiązać cechy krystalochemiczne minerałów z genezą skał. GG2A_W01, GG2A_U03 Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko. GG2A_K02 Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat genezy, klasyfikacji i występowania skał osadowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedze na temat związku cech petrograficznych z genezą skały. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat związku cech krystalochemicznych minerałów z genezą skały. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi powiązać cechy petrograficzne z genezą skały. + - + - - - + - - - -
M_U002 Potrafi powiązać cechy krystalochemiczne minerałów z genezą skał. + - + - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Stadia powstawania i ewolucji skał osadowych. Procesy egzogeniczne: wietrzenie, erozja, transport, sedymentacja, diageneza. Kontynentalne i morskie środowiska depozycji w świetle tektoniki płyt litosfery, współczesne środowiska sedymentacyjne (6 h).
Metodyka badań petrologicznych skał osadowych (4 h).
Skały okruchowe: budowa skał okruchowych, analiza uziarnienia, morfologia i charakter powierzchni ziarn, skład materiału klastycznego, dojrzałość osadu, proweniencja skał okruchowych w badaniach minerałów ciężkich (8 h).
Skały ilaste: powstawanie, diageneza i procesy transformacji, skład mineralny i chemiczny, typy genetyczne skał ilastych i ich rola w historii Ziemi, datowanie minerałów autigenicznych (6 h).
Skały węglanowe: budowa skał węglanowych i ich składniki, klasyfikacje teksturalne wapieni, struktury pierwotne i diagenetyczne, analizy izotopów trwałych w petrologii skał osadowych (4 h).
Skały krzemionkowe: typy skał, powstawanie i diageneza, składniki skał krzemionkowych (1 h).
Ewaporaty: skład mineralny i chemiczny, procesy ewaporacji, zmiany na etapie diagenezy(1 h).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Wykonanie badań mikroskopowych dla wybranych skał osadowych. Interpretacja budowy geologicznej obszarów źródłowych dla skał okruchowych w oparciu o badania mikroskopowe, rentenograficzne i analizy chemiczne. Interpretacja historii diagenetycznej skał osadowych w oparciu o badania mikroskopowe, rentenograficzne i analizy chemiczne.

Zajęcia praktyczne:

Opracowanie wyników badań mikroskopowych, rentgenowskich i geochemicznych oraz ich interpretacja. Prezentacja wyników badań petrologicznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w zajęciach praktycznych 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 ocena z egzaminu + 0,3 * ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,2 ocena z zajęć praktycznych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza w zakresie mineralogii, petrografii, geochemii i metod badań minerałów i skał.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Boggs S., Jr. 2009 – Petrology of sedimentary rocks. Cambridge University Press.
Łydka K., 1985 – Petrologia skał osadowych. Wyd. Geol. Warszawa.
Manecki A., Muszyński M., 2008: Przewodnik do petrografii. Wyd. AGH. Kraków.
Potter P.E., Maynard J.B., Depetris P.J., 2005 – Mud and mudstones. Springer-Verlag. Berlin-Heidelberg.
Tucker M.E., 2001 – Sedimentary petrology. Blackwell Scientific Publications. Oxford.
Tucker M.E., Bathurst R.G.C. 1990 – Carbonate diagenesis. Blackwell Scientific Publications. Oxford.
Velde B., 1995 – Origin and mineralogy of clays. Springer-Verlag. Berlin-Heidelberg.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Górniak, K., Szydłak, T., Gaweł, A., Klimek, A., Tomczyk, A., Sulikowski, B., Olejniczak, Z., Motyka, J., Serwicka, E.M., Bahranowski, K. (2016). Commercial bentonite from the Kopernica deposit (Tertiary, Slovakia): a petrographic and mineralogical approach. Clay Minerals, 51, 97-122.
Górniak, K., Szydłak, T., Gaweł, A., Klimek, A., Tomczyk, A., Motyka, J., Bahranowski, K. (2017). Smectite-, silica- and zeolites-bearing raw materials (Hliník nad Hronom bentonite, Slovakia) – A new approach using integrated petrographic and mineralogical studies. Applied Clay Science, 141, 180-191.
Górniak K., Bahranowski K., Gaweł A., Marynowski L., Szydłak T. (2008). Middle Jurassic black shales (Skrzypny Shale Formation) – paleoenvironmental significance of one of the oldest deposits of the Pieniny Klippen Belt. Geoturystyka, 2, s. 19–24.
Górniak K. (2017). Insights into marls from optical and back-scattered electron petrography: an example from the Outer Carpathians (Poland). Journal of Sedimentary Research, 87, s. 288–311.
Górniak K., Gaweł A., Muszyński M., Protas A., Ratajczak T., Szydłak T. (2004). Illityzacja smektytu jako wskaźnik zdiagenezowania skał paleozoicznych Pomorza Zachodniego. W: Pozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin–Chojnice [red. A. Protas, Z. Mikołajewski, A. Buniak]. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 67–95.
Górniak K., Gaweł A., Muszyński M., Protas A., Ratajczak T., Szydłak T. (2004). Wpływ głębokości pogrzebania na proces illityzacji smektytu w czarnych łupkach dinantu z Pomorza Zachodniego. W: Pozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin–Chojnice [red. A. Protas, Z. Mikołajewski, A. Buniak]. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 43–66.
Górniak K. (1997). The role of diagenesis in the formation of kaolinite raw materials in the Santonian sediments of the North-Sudetic Trough (Lower Silesia, Poland). Applied Clay Science, 12, 4, s. 313–328.

Informacje dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych i zajęciach praktycznych jest obowiązkowa. Nieobecność na więcej niż 20% zajęć uniemożliwia uzyskanie zaliczenia. Uzupełnienie zaległości jest wymagane w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu.
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie ustnej prezentacji i dyskusji wyników 5 projektów. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną ocen z prezentacji.
Zaliczenie zajęć praktycznych odbywa się na podstawie pisemnych sprawozdań z 5 projektów. Ocena z zajęć praktycznych jest średnią arytmetyczną ocen ze sprawozdań.
Wszystkie prezentacje i sprawozdania muszą być zaliczone na ocenę pozytywną. Poprawa jest możliwa maksymalnie dwukrotnie w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia.
Negatywną ocenę z egzaminu można poprawić w maksymalnie dwóch terminach poprawkowych.