Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne techniki analizy instrumentalnej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-202-MS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mineralogia stosowana z gemmologią
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat zastosowań synchrotronu w naukach o Ziemi. GG2A_W10, GG2A_W02, GG2A_W01 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę na temat technik in-situ analiz minerałów i skał. GG2A_W10, GG2A_W02, GG2A_W11 Kolokwium
M_W003 Ma wiedzę na temat nowoczesnych metod spektroskopowych. GG2A_W10, GG2A_W02, GG2A_W11 Kolokwium
M_W004 Potrafi przygotować aplikację o uzyskanie dostępu do nowoczesnej aparatury badawczej. GG2A_W04, GG2A_U01, GG2A_W11 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować projekt badawczy z komplementarnym wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych. GG2A_U09, GG2A_W10 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. GG2A_K01 Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat zastosowań synchrotronu w naukach o Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat technik in-situ analiz minerałów i skał. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat nowoczesnych metod spektroskopowych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi przygotować aplikację o uzyskanie dostępu do nowoczesnej aparatury badawczej. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować projekt badawczy z komplementarnym wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

WYKŁADY:
Zastosowania promieniowania synchrotronowego w nowoczesnej analizie mineralogicznej i geochemicznej. Specjalne techniki eksperymentalne i analityczne (szczególnie pod kątem budowanego obecnie w Krakowie synchrotronu). Przyszłość synchrotronu w Krakowie.
Zastosowanie techniki analizy dyfrakcyjnej in situ w czasie rzeczywistym do badań reakcji i przemian minerałów. Podstawy fizyczne i zastosowanie metod spektroskopowych XAFS, XANES.
Przykłady synchrotronowych technik dyfrakcyjnych w analizie struktur krystalicznych. Zastosowanie techniki analizy dyfrakcyjnej in situ w czasie rzeczywistym do badań reakcji i przemian minerałów.
Podstawy fizyczne i zastosowania analizy metodą ablacji laserowej.
Podstawy fizyczne i zastosowania technik analitycznych SIMS, TIMS.
Podstawy fizyczne i zastosowania mikrosondy jonowej SHRIMP.
Podstawy fizyczne i zastosowania mikroskopii sił atomowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4 * ocena z kolokwium + 0,6* ocena z projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza w zakresie mineralogii, petrografii, geochemii i metod badań minerałów i skał.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Aktualna literatura do każdego cyklu wykładów jest podawana na stronie internetowej przedmiotu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak