Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Applied mineralogy and geochemistry
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-203-MS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mineralogia stosowana z gemmologią
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
dr inż. Marszałek Mariola (mmarszal@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pawlikowski Maciej (mpawlik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat powiązań nauk o środowisku z naukami humanistycznymi i medycznymi Kolokwium
M_W002 Student rozumie bezpośrednie aplikacje nauk mineralogicznych w przemyśle Kolokwium
Umiejętności
M_U003 Student posiada umiejętność wybrania stosownej metody analitycznej do przykładowych aplikacji w innych dziedzinach nauki i przemysłu Kolokwium
M_U004 Student umie podać przykłady interdyscyplinarnych powiązań nauk mineralogicznych Kolokwium
M_U006 Student rozumie i potrafi posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U007 Student dostrzega szerokie zastosowania uprawianej przez siebie dyscypliny w innych dziedzinach życia i nauki Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K005 Student ma świadomość ważności dla gospodarki narodowej szerokiego współdziałania nauk o środowisku z przemysłem, medycyną, biologią i naukami humanistycznymi.
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat powiązań nauk o środowisku z naukami humanistycznymi i medycznymi + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie bezpośrednie aplikacje nauk mineralogicznych w przemyśle + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Student posiada umiejętność wybrania stosownej metody analitycznej do przykładowych aplikacji w innych dziedzinach nauki i przemysłu + - - - - - - - - - -
M_U004 Student umie podać przykłady interdyscyplinarnych powiązań nauk mineralogicznych + - - - - - - - - - -
M_U006 Student rozumie i potrafi posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim + - - - - - - - - - -
M_U007 Student dostrzega szerokie zastosowania uprawianej przez siebie dyscypliny w innych dziedzinach życia i nauki + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K005 Student ma świadomość ważności dla gospodarki narodowej szerokiego współdziałania nauk o środowisku z przemysłem, medycyną, biologią i naukami humanistycznymi. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Minerals and medicine (4h).
Petroarcheology. Mineralogical and geochemical analyses of artifacts (4h).
Mineralogy and geochemistry of ancient paints and paintings (4h).
Mineral synthesis (2h).
Mineral engineering, modification of mineral properties, application of mineral catalysts in chemical engineering (4h).
Application of mineralogical methods in the industry (2h).
Geomicrobiology and microbially-aided hydrometallurgy (4h).
Application of mineralogical methods in the exploration of polar regions on Spitsbergen (2h).
Environmental mineralogy (2h).
Aeromineralogy. Stones in the architecture and environmental pollution (2h).

Minerały a medycyna, biomineralogia (4h). Petroarcheologia. Badanie artefaktów muzealnych metodami mineralogicznymi (4h). Mineralogia i geochemia farb i pigmentów stosowanych w przeszłości z zdobnictwie (4h). Synteza mineralna (2h). Inżynieria mineralna i modyfikacja właściwości minerałów naturalnych i syntetycznych, katalizatory mineralne w inżynierii chemicznej (4h). Zastosowanie metod mineralogicznych w laboratoriach różnych gałęzi przemysłu (2h). Geomikrobiologia i bakteryjnie wspomagana hydrometalurgia (4h). Metody mineralogiczne i geochemiczne w badaniach polarnych na Spitsbergenie (2h). Mineralogia środowiska (2h). Aeromineralogia. Metody mineralogiczne w ochronie zabytków (2h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.0 x ocena z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość j.angielskiego
Znajomość podstaw mineralogii
Znajomość podstaw chemii i geochemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Blicharski M. 1995. Wstęp do Inżynierii Materiałowej, Wyd. AGH, Kraków.
Pawlikowski M., 1995. Sekrety mineralizacji tkanek. Wyd. PAN Kraków
Kurt Konhauser (2007) Introduction to Geomicrobiology.
Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L., 2000. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy. WNT, Warszawa.
Sarbak Z. 2005. Metody instrumentalne w badaniach adsorbentów i katalizatorów, Wydawnictwo Naukowe UAM.
Marszałek M., 1994 – Mineralogiczno-petrograficzne metody badań podatności na niszczenie zabytkowej architektury kamiennej. Ochrona Zabytków 3-4, 281-288
Kacperski M., 2003 – Nanokompozyty polimerowe cz. II. Nanokompozyty na podstawie polimerów termoplastycznych i krzemianów warstwowych. Polimery, 48, 85-90.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Prezentacje do zajęć i instrukcje do projektów dostępne na stronie internetowej przedmiotu
udostępnianej przez prowadzącego w trakcie semestru.
Przedmiot zaliczany jest w jednym terminie na zakończenie semestru na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i sprawozdań/projektów złożonych w przewidzianym czasie.