Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geomicrobiology
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-206-MS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mineralogia stosowana z gemmologią
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie klasyfikacji, budowy i procesów metabolicznych mikroorganizmów. GG2A_W05, GG2A_U01, GG2A_U06 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie zastosowania wybranych gatunków bakterii w procesach technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem gałęzi ochrony środowiska i gospodarki metalami. GG2A_U05, GG2A_W06, GG2A_U01, GG2A_U06, GG2A_K02 Kolokwium
M_W003 Umie scharakteryzować rolę mikroorganizmów w procesach mineralogicznych, geochemicznych i geologicznych. GG2A_U06, GG2A_U19, GG2A_W08 Kolokwium
M_W004 Zna podstawowe metody badawcze oraz budowę i działanie instrumentów analitycznych stosowanych w geomikrobiologii. GG2A_U15, GG2A_W06, GG2A_W11, GG2A_U06, GG2A_U19, GG2A_U14, GG2A_W02 Kolokwium
M_W005 Rozumie i potrafi opisać budowę, życie i przydatność wybranych gatunków mikroorganizmów. GG2A_U05, GG2A_U06, GG2A_U02, GG2A_U04 Kolokwium
M_W006 Student ma wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod modyfikacji genetycznej bakterii, w szczególności w kontekście ryzyka, etyki i zastosowania tego typu działań badawczych GG2A_K03, GG2A_U01, GG2A_U19, GG2A_U02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie klasyfikacji, budowy i procesów metabolicznych mikroorganizmów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie zastosowania wybranych gatunków bakterii w procesach technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem gałęzi ochrony środowiska i gospodarki metalami. + - - - - - - - - - -
M_W003 Umie scharakteryzować rolę mikroorganizmów w procesach mineralogicznych, geochemicznych i geologicznych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe metody badawcze oraz budowę i działanie instrumentów analitycznych stosowanych w geomikrobiologii. - - - - - - - - - - -
M_W005 Rozumie i potrafi opisać budowę, życie i przydatność wybranych gatunków mikroorganizmów. + - - - - - - - - - -
M_W006 Student ma wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod modyfikacji genetycznej bakterii, w szczególności w kontekście ryzyka, etyki i zastosowania tego typu działań badawczych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. How the microorganisms are classified, the physical constrains governing their growth, molecular approaches to microbial diversity (2 h.)
2. Life in extreme environments (2 h.)
3. Microbial metabolism: selected functions, capabilities and major biogeochemical pathways (2 h.)
4. Chemical reactivity of the cell surface and sorption of metals. (1)
5. Biomineralization and bacteria-mediated formation of minerals (2 h.)
6. Mineral dissolution and oxidation in the presence of bacteria, industrial and environmental ramifications of thee processes (3 h.)
7. The role of bacteria in the hydrometallurgy, contaminant mobility and bioremediation/biorecovery (2 h.)
8. The genetically altered bacteria – methods, application, hazard and ethics (2 h.)
9. The geomicrobiology in a laboratory – experimental methods and facilities (5 h.)
10. How can I help you? The microbe of the week – selected bacterial strains and their capabilities (5 h.)
11. The biofilm formation and its role in mineralogical process (2 h.)
12. Synergic effects of geological and biological processes that led to the emergence of life, evolution of metabolic processes, and diversification of the biosphere and geosphere (2 h.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość mineralogii, geochemii, j. angielskiego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kurt Konhauser (2007) Introduction to Geomicrobiology
2. Władysław J.H. Kunicki – Goldfinger (1996) Życie bakterii
3. Anhuai Lu and Hailiang Dong (2012) Elements: Minerals, Microbes and Remediation, Vol 8/2

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak