Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGG-2-305-MS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mineralogia stosowana z gemmologią
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
dr hab. inż. Natkaniec-Nowak Lucyna (natkan@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pawlikowski Maciej (mpawlik@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pieczka Adam (pieczka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potwierdza nabycie określonych umiejętności naukowych i zawodowych oraz wykazuje wiedzę fachową w zakresie charakteryzującym absolwenta studiów II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia. GG2A_W11 Egzamin,
Praca dyplomowa
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informację naukową i dane z różnych źródeł oraz właściwie je wykorzystać dla wyciągnięcia poprawnych i uzasadnionych wniosków związanych z tematem realizowanej pracy magisterskiej, zarówno z literatury, baz danych jak i z innych źródeł, po polsku i w języku obcym. Potrafi je prawidłowo opracować, zinterpretować i użyć w pracy. GG2A_U03, GG2A_U05, GG2A_U01, GG2A_U06 Praca dyplomowa
M_U002 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia GG2A_U05, GG2A_K01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U003 Ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanej pracy inżynierskiej oraz jej publicznego przestawienia GG2A_U04, GG2A_U19, GG2A_U10, GG2A_U14 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Opracowując pracę dyplomową myśli i działa kreatywnie, właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania, dostrzega potrzebę upowszechniania wyników i kształtowania opinii społecznej z poszanowaniem różnych punktów widzenia GG2A_K03, GG2A_K01 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potwierdza nabycie określonych umiejętności naukowych i zawodowych oraz wykazuje wiedzę fachową w zakresie charakteryzującym absolwenta studiów II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informację naukową i dane z różnych źródeł oraz właściwie je wykorzystać dla wyciągnięcia poprawnych i uzasadnionych wniosków związanych z tematem realizowanej pracy magisterskiej, zarówno z literatury, baz danych jak i z innych źródeł, po polsku i w języku obcym. Potrafi je prawidłowo opracować, zinterpretować i użyć w pracy. - - - - - - - - - + -
M_U002 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia - - - - - - - - - + -
M_U003 Ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanej pracy inżynierskiej oraz jej publicznego przestawienia - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Opracowując pracę dyplomową myśli i działa kreatywnie, właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania, dostrzega potrzebę upowszechniania wyników i kształtowania opinii społecznej z poszanowaniem różnych punktów widzenia - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Praca dyplomowa jest oryginalnym opracowaniem w formie pisemnej określonego tematu, do realizacji którego niezbędne dane literaturowe, próbki, opisy, dokumentację graficzną i tabelaryczną oraz wyniki z interpretacją student zebral i opracował podczas
praktyki dyplomowej i w trakcie trwania studiów magisterskich.
Praca dyplomowa jest realizowana pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela
akademickiego (promotora pracy) w trakcie trwania całych studiów magisterskich. Manuskrypt pracy magisterskiej i prezentacja na obronę przygotowywane są w trybie systematycznych prac i konsultacji w ciągu trwania III semestru studiów. Tematem pracy
dyplomowej jest zagadnienie, którego rozwiązanie potwierdza nabycie określonych umiejętności
naukowych w zakresie wiedzy charakteryzującej absolwenta studiów II stopnia na kierunku
górnicto i geologia. Egzamin dyplomowy obejmuje:
- sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia;
- prezentację recenzowanej pracy dyplomowej w formie oprawionego manuskryptu spełniającego wymogi merytoryczne i redakcyjne;
- dyskusję nad przebiegiem i wynikami pracy w obecności komisji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 580 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Przygotowanie do zajęć 100 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Przygotowanie pracy dyplomowej 400 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

końcową oceną egzaminu dyplomowego II stopnia jest średnia ważona:
a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez
promotora i recenzenta (z wagą 0,2),
b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6),
c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią
arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy
dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

uzyskanie absolutorium na II stopniu studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura ustalona z promotorem obejmująca zakres wykonywanej pracy dyplomowej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak