Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

student powinien posiadać wiedzę z zakresu profilu ogólnego liceum w obrębie matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz geografii.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

30

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
210
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Kierunek Informatyka Stosowana wpisuje się w Misję Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica zakładającej m.in. nadążanie za światowymi trendami rozwoju poprzez tworzenie nowoczesnych kierunków dydaktycznych niezbędnych do prawidłowego rozwoju kraju. Kierunkami takimi są w obecnych czasach wszelkie kierunki informatyczne, także Informatyka Stosowana.
Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Kształcenie studentów, o wysokich kwalifikacjach oraz dużej mobilności jest wpisane w Strategię Rozwoju Uczelni.
Dostosowanie programu studiów do wymagań stawianych w Krajowych Ramach Kwalifikacji wpisuje się w Strategię Rozwoju Uczelni w punkcie dotyczącym Ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia. Wypełnieniem założeń tejże strategii jest także realizowanie studiów w modelu dwustopniowym, zgodnie z wymaganiami Procesu Bolońskiego, a także koordynacja planów i programów studiów pomiędzy wydziałami AGH, prowadzącymi ten sam kierunek studiów.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

10

Semestry kontrolne:
czwarty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Szczegółowe warunki wpisu na semestr reguluje §17 Regulaminu Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Studia indywidualne:

Możliwe po zaliczonym trzecim semestrze ze średnią powyżej 4,75 (z trzech semestrów). Szczegółowe warunki kwalifikacji reguluje §9 Regulaminu Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

ocena końcowa = (0,7 X średnia uzyskana w okresie studiów) + (0,1 X ocena końcowa projektu inżynierskiego) + (0,2 X ocena egzaminu inżynierskiego)

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na studiach stacjonarnych WGGiOŚ AGH jest zdanie egzaminu inżynierskiego oraz obrona projektu inżynierskiego, które łącznie składają się na egzamin dyplomowy studiów pierwszego stopnia.
2. Dyplomowanie studentów jest prowadzone w katedrach przed komisjami egzaminacyjnymi powołanymi przez dziekana na wniosek kierowników katedr.
3. Do egzaminu inżynierskiego może przystąpić student, który uzyskał absolutorium.
4. Egzamin inżynierski obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu tematycznego dla danego kierunku kształcenia i polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 wylosowane pytania spośród 50 pytań podzielonych na 5 grup tematycznych. Pytania opracowuje powołana w tym celu komisja wydziałowa pod kierunkiem prodziekana ds. kształcenia. Pytania egzaminacyjne są podane do wiadomości studentów na 3 m-ce przed datą egzaminu inżynierskiego.
5. Student losuje przed komisją egzaminacyjną 3 z 5 grup tematycznych, a następnie w każdej z wylosowanych grup losuje jedno z 10 pytań. Zasady oceniania odpowiedzi reguluje Regulamin Studiów AGH. Ocena każdego z pytań jest średnią ocen wszystkich członków komisji egzaminacyjnej a końcowy wynik egzaminu jest średnią ocen z 3 wylosowanych pytań. Ocenę przeprowadza komisja na niejawnej części posiedzenia.
6. Wynik egzaminu inżynierskiego jest umieszczany w Protokole Egzaminu Inżynierskiego sporządzanym przez komisję egzaminacyjną, którego odpis jest przekazywany studentowi. Protokół ten może być załączony przez studenta do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na drugi stopień kształcenia na WGGiOŚ AGH lub w innej jednostce dydaktycznej.
7. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z egzaminu inżynierskiego student nie może przystąpić do obrony projektu. Powtórny egzamin inżynierski może odbyć się najwcześniej po upływie miesiąca.
8. W przypadku otrzymania negatywnej oceny w terminie poprawkowym lub niezłożenia egzaminu inżynierskiego dziekan skreśla studenta z listy studentów.
9. Do obrony może być dopuszczony wyłącznie projekt, który został pozytywnie oceniony przez opiekuna projektu, zarejestrowany w dziekanacie wydziału nie później, niż na 7 dni przed planowaną obroną, a jego wykonawca złożył wszystkie wymagane dokumenty.
10. Obrona projektu inżynierskiego odbywa się przez komisją egzaminacyjną w składzie uzupełnionym o opiekuna projektu.
11. Końcowa ocena projektu inżynierskiego jest średnią ocen wszystkich członków komisji egzaminacyjnej i opiekuna projektu wystawionych na podstawie prezentacji i odpowiedzi na pytania związane z projektem na niejawnej części posiedzenia.
12. Ocena egzaminu dyplomowego pierwszego stopnia jest średnią ważoną oceny projektu inżynierskiego (z wagą 0,1), oceny egzaminu inżynierskiego (z wagą 0,2) oraz średniej ocen ze studiów (z wagą 0,7) i jest umieszczana przez komisję egzaminacyjną w Protokole Egzaminu Dyplomowego Pierwszego Stopnia.

Dodatkowe informacje:

-