Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do informatyki
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-106-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Onderka Zdzisław (zonderka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Onderka Zdzisław (zonderka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student definiuje i wyjaśnia budowę oraz zasadę działania maszyny typu von Neumanna. IT1A_W04 Kolokwium
M_W002 Student charakteryzuje budowę i zasadę działania programu IT1A_W05 Kolokwium
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę strukturalnego programowania i wskazuje potrzebę jego zastosowania IT1A_W06, IT1A_W11 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student dobiera odpowiednie struktur danych dla podstawowych algorytmów IT1A_W09, IT1A_W11 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować prosty algorytm IT1A_U16, IT1A_U15 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student potrafi zastosować środowisko programistyczne i zaimplementować prostą aplikację IT1A_U13 Projekt,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia IT1A_K03, IT1A_K01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student definiuje i wyjaśnia budowę oraz zasadę działania maszyny typu von Neumanna. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student charakteryzuje budowę i zasadę działania programu + - + - - - - - - - -
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę strukturalnego programowania i wskazuje potrzebę jego zastosowania + - + - - - - - - - -
M_W004 Student dobiera odpowiednie struktur danych dla podstawowych algorytmów + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować prosty algorytm + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować środowisko programistyczne i zaimplementować prostą aplikację - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Elementarne pojęcia: komputer, dane, rodzaje przetwarzanie, podstawy architektur komputerowych. Algorytm, notacje, przykłady, język programowania, program, kompilator; przykłady zapisu w różnych notacjach,
2. Pojęcie typu danych. Budowa operacji i sposób jej wykonania. Podstawowe koncepcje algorytmiczne: zmienna, instrukcja, przypisanie, wybór, iteracja. Przykładowe algorytmy.
3. Automat abstrakcyjny: maszyna Turinga – podstawowy model obliczeń, przykłady;
4. Model maszyny typu Von Neumanna (architektura, własności, adresacja, programy). Przykłady programów zapisanych dla tego modelu maszyny sekwencyjnej.
5. Reprezentacja danych w komputerze, kodowanie liczb, algorytmy konwersji, różne systemy liczbowe
6. Podstawowe struktury danych (zmienne proste, tablice, struktury)
7. Wstęp do języka programowania C/C++, porównanie z elementami języka Pascal, przykładowe algorytmy dla podstawowych struktur danych, programowanie strukturalne, projektowanie metodą „top-down functional decomposition”, rekurencja,
8. Odwrotna Notacja Polska, stos i operacje na stosie

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Zastosowanie środowiska Visual C++
2. Implementacja prostych programów liniowych (zastosowanie prostych struktur danych) w języku C
3. Implementacja algorytmów z warunkiem
4. Implementacja algorytmów z pętlą (zastosowanie pętli for, while, do-while) dla struktur tablicowych.
5. Implementacja operacji na stosie i zastosowanie do algorytmu ONP (zastosowanie tablicy i struktury)
6. Implmentacja prostych przykładów rekurencji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 161 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 42 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 63 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 70% oceny z egzaminu + 30% oceny z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza matematyczna i informatyczna ze szkoły średniej i gimnazjum

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

 N.Wirth, Wstęp do programowania systematycznego, WNT
 E.W.Dijkstra, Umiejętność programowania, WNT
 N.Wirth, Algorytmy + Struktury Danych = Programy
 Aho, Ullman, Wykłady z Informatyki z przykładami w języku C

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wymagane od student samodzielne opracowanie algorytmów i ich zaimplementowanie oraz przetestowanie według dostarczonej listy algorytmów (39 prostych algorytmów)

Zaliczenie w pierwszym terminie na podstawie zaliczonych kartkówek + dodatkowe 2 terminy zaliczenia (przed drugim i trzecim terminem egzaminu),

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 3