Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki internetowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-203-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student objaśnia i opisuje architekturę WWW IT1A_W21, IT1A_W16 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę o ustawach związanych z prawem autorskim i świadczeniem usług drogą elektroniczną IT1A_W22 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Student charakteryzuje różne platformy programistyczne i różnice między nimi IT1A_W14, IT1A_W11 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student wie jakie narzędzia programistyczne wykorzystać przy tworzeniu makiety i prototypu strony WWW IT1A_W14, IT1A_W13 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować aplikację internetową w oparciu o odpowiednio dobraną platformę programistyczną IT1A_U13, IT1A_U02 Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi dobierać środowisko programistyczne do konkretnego zadania IT1A_U13, IT1A_U06 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych IT1A_K05, IT1A_K01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student objaśnia i opisuje architekturę WWW + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o ustawach związanych z prawem autorskim i świadczeniem usług drogą elektroniczną + - - - - - - - - - -
M_W003 Student charakteryzuje różne platformy programistyczne i różnice między nimi + - - - - - + - - - -
M_W004 Student wie jakie narzędzia programistyczne wykorzystać przy tworzeniu makiety i prototypu strony WWW + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować aplikację internetową w oparciu o odpowiednio dobraną platformę programistyczną + - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi dobierać środowisko programistyczne do konkretnego zadania + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. 1. Architektura WWW.
  2. Język HTML.
  3. Kaskadowe arkusze stylów.
  4. Formularze.
  5. Język JavaScript – podstawy.
  6. Język JavaScript – zdarzenia.
  7. Język JavaScript – DOM.
  8. Język JavaScript – formularze.
  9. Strony responsywne.
  10. Etapy projektowania stron internetowych.
  11. Prawa autorskie w sieci.

 2. 1. Konstrukcja prostej strony internetowej w oparciu o HTML.
  2. CSS – tworzenie tła.
  3. CSS – warstwy.
  4. CSS – klasy i identyfikatory.
  5. CSS – pozycjonowanie.
  6. CSS –- tworzenie menu.
  7. Projekt strony skalowalnej.
  8.-10. Wykorzystanie języka JavaScript.
  11.-12. Wprowadzenie do biblioteki jQuery.
  13. Praca nad własnym projektem strony.

Zajęcia praktyczne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Aktualne informacje związane z językami programowania znajdują się na stronach dostawców programistycznych lub stronie organizacji W3C

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje dostępne na stronie Biblioteki Głównej:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/mirek-katarzyna-03494
http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp.phtml

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1