Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geofizyka I
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-204-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Majewska Zofia (majewska@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Korytowska Barbara (basia@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie geofizyki ogólnej i stosowanej. IT1A_W01, IT1A_W24 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Rozumie związek między wynikami pomiarów geofizycznych a parametrami fizycznymi i geometrycznymi ośrodka skalnego. IT1A_W02, IT1A_W24 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki Ziemi geofizyki poszukiwawczej IT1A_W22, IT1A_W24 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych geofizycznych IT1A_U07, IT1A_U18 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Na podstawie zdobytej wiedzy analizuje i opisuje charakterystyki i parametry geofizyczne Ziemii IT1A_U07, IT1A_U03, IT1A_U18 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi komunikować się z otoczeniem oraz postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej IT1A_K04, IT1A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie geofizyki ogólnej i stosowanej. + - - - - - + - - - -
M_W002 Rozumie związek między wynikami pomiarów geofizycznych a parametrami fizycznymi i geometrycznymi ośrodka skalnego. + - - - - - + - - - -
M_W003 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki Ziemi geofizyki poszukiwawczej + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych geofizycznych - - - - - - + - - - -
M_U002 Na podstawie zdobytej wiedzy analizuje i opisuje charakterystyki i parametry geofizyczne Ziemii - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi komunikować się z otoczeniem oraz postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Ziemskie pole siły ciężkości, potencjał siły ciężkości, jednostki przyspieszenia siły ciężkości i gradientów przyspieszenia siły ciężkości. Geoida, elipsoidy odniesienia. Wartości normalne siły ciężkości, pole normalne, GRS’80. Pomiary natężenia siły ciężkości, anomalie grawitacyjne, zasady redukcji Bouguera obserwowanej siły ciężkości. Siły lunisolarne. Interpretacja jakościowa zdjęcia grawimetrycznego (transformacje pola służące interpretacji jakościowej. Zasady interpretacji ilościowej, zadanie proste i odwrotne. Izostazja.
2. Pole magnetyczne Ziemi, magnetosfera. Elementy i składowe pola magnetycznego Ziemi oraz zasady ich pomiaru. Struktura pola magnetycznego Ziemi . Bieg wiekowy pola geomagnetycznego, wariacje pola. Anomalia magnetyczna, interpretacja jakościowa i ilościowa. Własności magnetyczne materii, zjawiska dia-, para- ferro-, ferri i antyferromagnetyzmu. Domeny magnetyczne, pętla histerezy i jej punkty charakterystyczne. Namagnesowanie skał i minerałów. Naturalna pozostałość magnetyczna. Minerały magnetyczne. Własności magnetyczne skał.
3. Potencjał i natężenie pola elektrycznego w jednorodnym ośrodku skalnym. Podział metod geoelektrycznych , rodzaje pól elektrycznych i elektromagnetycznych wykorzystywanych w badaniach geoelektrycznych. Zasięg głębokościowy. Metoda elektrooporowa – profilowanie i pionowe sondowanie oporności, rodzaje układów pomiarowych, oporność pozorna. Przekrój geoelektryczny, Pole normalne i anomalne. Zastosowanie badań geoelektrycznych. Metoda potencjałów własnych, metoda ciała naładowanego. Magnetotelluryka.
4. Metody geofizyki otworowej. Definicja stref wokół otworu wiertniczego – przemytej, filtracji, niezmienionej. Sondy pomiarowe.Elektrometria wiertnicza, profilowania akustyczne, gamma, profilowania magnetyczne (pola magnetycznego Ziemi, podatności magnetycznej, magnetyzmu jądrowego). Zasięg radialny w geofizyce otworowej. Interpretacja profilowań geofizycznych.
5. Sejsmologia – hipo- i epicentrum trzęsienia, rodzaje fal spręzystych, sejsmometr, sejsmogram, magnituda i jej znaczenie, izosejsty. Rozchodzenie się fal sprężystych we wnątrzu Ziemi, oznaczenia poszczególnych typów fal, pojęcie hodografu, wyznaczanie odległości epicentralnej. Budowa wnetrza Ziemi, model PREM. Predykcja trzęsień Ziemi..
6. Sejsmoakustyka – zjawisko emisji akustycznej (AE), jego źródła w skałach, układ pomiarowy, parametry AE w dziedzinie czasu i częstotliwości , zastosowania AE w geotechnice i innych dziedzinach.

Zajęcia praktyczne:

1. Ziemskie pole siły ciężkości, potencjał siły ciężkości, jednostki przyspieszenia siły ciężkości i gradientów przyspieszenia siły ciężkości. Geoida, elipsoidy odniesienia. Wartości normalne siły ciężkości, pole normalne, GRS’80. Pomiary natężenia siły ciężkości, anomalie grawitacyjne, zasady redukcji Bouguera obserwowanej siły ciężkości. Siły lunisolarne. Interpretacja jakościowa zdjęcia grawimetrycznego (transformacje pola służące interpretacji jakościowej. Zasady interpretacji ilościowej, zadanie proste i odwrotne. Izostazja.
2. Pole magnetyczne Ziemi, magnetosfera. Elementy i składowe pola magnetycznego Ziemi oraz zasady ich pomiaru. Struktura pola magnetycznego Ziemi . Bieg wiekowy pola geomagnetycznego, wariacje pola. Anomalia magnetyczna, interpretacja jakościowa i ilościowa. Własności magnetyczne materii, zjawiska dia-, para- ferro-, ferri i antyferromagnetyzmu. Domeny magnetyczne, pętla histerezy i jej punkty charakterystyczne. Namagnesowanie skał i minerałów. Naturalna pozostałość magnetyczna. Minerały magnetyczne. Własności magnetyczne skał.
3. Potencjał i natężenie pola elektrycznego w jednorodnym ośrodku skalnym. Podział metod geoelektrycznych , rodzaje pól elektrycznych i elektromagnetycznych wykorzystywanych w badaniach geoelektrycznych. Zasięg głębokościowy. Metoda elektrooporowa – profilowanie i pionowe sondowanie oporności, rodzaje układów pomiarowych, oporność pozorna. Przekrój geoelektryczny, Pole normalne i anomalne. Zastosowanie badań geoelektrycznych. Metoda potencjałów własnych, metoda ciała naładowanego. Magnetotelluryka.
4. Metody geofizyki otworowej. Definicja stref wokół otworu wiertniczego – przemytej, filtracji, niezmienionej. Sondy pomiarowe.Elektrometria wiertnicza, profilowania akustyczne, gamma, profilowania magnetyczne (pola magnetycznego Ziemi, podatności magnetycznej, magnetyzmu jądrowego). Zasięg radialny w geofizyce otworowej. Interpretacja profilowań geofizycznych.
5. Sejsmologia – hipo- i epicentrum trzęsienia, rodzaje fal spręzystych, sejsmometr, sejsmogram, magnituda i jej znaczenie, izosejsty. Rozchodzenie się fal sprężystych we wnątrzu Ziemi, oznaczenia poszczególnych typów fal, pojęcie hodografu, wyznaczanie odległości epicentralnej. Budowa wnetrza Ziemi, model PREM. Predykcja trzęsień Ziemi..
6. Sejsmoakustyka – zjawisko emisji akustycznej (AE), jego źródła w skałach, układ pomiarowy, parametry AE w dziedzinie czasu i częstotliwości , zastosowania AE w geotechnice i innych dziedzinach.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Udział w zajęciach praktycznych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mortimer Zofia , Fizyka Ziemi, Skrypt AGH
Grawimetria Stosowana, Fajklewicz Z.,Wydawnictwa AGH, 2007
Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications, Blakely R. J., Cambridge University Press,1996,
Applied Geophysics [Paperback], Telford W. M., Geldart L. P., Sheriff R. E., Cambridge University Press,1990
Environmental and engineering geophysics, Sharma P. V., Cambridge University Press,1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 1
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2