Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
System Unix
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-210-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna główne paradygmaty projektowe charakteryzujące systemy Uniksowe i pochodne. IT1A_W04 Kolokwium
M_W002 Rozumie pojęcia pliku i systemu plików. Rozróżnia typy plików, wie do czego służą i potrafi w praktyce z nich korzystać. IT1A_W15 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Rozumie pojęcia programu i procesu. Zna kryteria dopuszczające uruchomienie programu oraz potrafi zarządzać procesami. IT1A_W15 Kolokwium
M_W004 Zna możliwości standardowych narzędzi występujących w systemie oraz mechanizmy tworzenia złożonych komend. IT1A_W11 Kolokwium
M_W005 Umie opisać tradycyjne mechanizmy identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji. IT1A_W21, IT1A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi poruszać się po strukturze systemu plików, modyfikować ją i znajdować istotne lokalizacje (wg standardu FHS). IT1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi dostosować atrybuty plików do założonego schematu uprawnień. IT1A_U16, IT1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Potrafi zastosować możliwości powłoki użytkownika do konstruowania złożonych procedur. IT1A_U13, IT1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U004 Potrafi tworzyć zaawansowane wyrażenia regularne i korzystać z nich w programach grep, awk, sed, vim. IT1A_U16, IT1A_U13, IT1A_U12 Kolokwium
M_U005 Potrafi korzystać z dokumentacji technicznej dostarczanej z systemem i innymi programami. IT1A_U01, IT1A_U05, IT1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student pogłębia swoją wiedzę, przestrzega zasady etyki zawodowej IT1A_K04, IT1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna główne paradygmaty projektowe charakteryzujące systemy Uniksowe i pochodne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie pojęcia pliku i systemu plików. Rozróżnia typy plików, wie do czego służą i potrafi w praktyce z nich korzystać. + - + - - - - - - - -
M_W003 Rozumie pojęcia programu i procesu. Zna kryteria dopuszczające uruchomienie programu oraz potrafi zarządzać procesami. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna możliwości standardowych narzędzi występujących w systemie oraz mechanizmy tworzenia złożonych komend. + - + - - - - - - - -
M_W005 Umie opisać tradycyjne mechanizmy identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi poruszać się po strukturze systemu plików, modyfikować ją i znajdować istotne lokalizacje (wg standardu FHS). - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dostosować atrybuty plików do założonego schematu uprawnień. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zastosować możliwości powłoki użytkownika do konstruowania złożonych procedur. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi tworzyć zaawansowane wyrażenia regularne i korzystać z nich w programach grep, awk, sed, vim. - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi korzystać z dokumentacji technicznej dostarczanej z systemem i innymi programami. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student pogłębia swoją wiedzę, przestrzega zasady etyki zawodowej - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. System UNIX i pochodne.

  • Uwarunkowania historyczne i prawne.
  • Cechy charakterystyczne.
  • Standaryzacja.

 2. Podstawy użytkowania.

  • Mechanizmy ochronne związane z wielodostępem.
  • Interfejsy użytkownika.
  • Cykl życia systemu.

 3. Elementy budowy i działania systemu.

  • Programy, procesy, wielozadaniowość.
  • Pliki, systemy plików.
  • Tryby wykonywania programu.
  • Komunikacja międzyprocesowa.

 4. Wyrażenia regularne i ich zastosowania.

  • Podstawy teoretyczne.
  • Różnice w stosowanych konwencjach zapisu.
  • Wyrażenia regularne proste i rozszerzone.
  • Rozszerzenia wychodzące poza wyrażenia regularne.
  • Problemy złożoności obliczeniowej.

 5. Możliwości powłoki.

  • Tworzenie rozbudowanych operacji na bazie podstawowych narzędzi i mechanizmów.
  • Skrypty.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Podstawy użytkowania.

  • Logowanie do systemu, ochrona konta, uprawnienia.
  • Tryb tekstowy vs. graficzny.
  • Uruchamianie programów w trybie tekstowym: stosowanie opcji.
  • Korzystanie z zainstalowanej dokumentacji.

 2. Podstawowe możliwości powłoki.

  • Edycja poleceń. Historia.
  • Sterowanie zadaniami (job control): zatrzymywanie i wznawianie procesów, wykonywanie procesów w tle.
  • Przekierowywanie strumieni.

 3. System plików.

  • Tworzenie plików zwykłych i specjalnych.
  • Logiczna struktura systemu plików.
  • Zarządzanie atrybutami.
  • Stosowanie w nazwach znaków nietypowych lub zastrzeżonych.

 4. Wyrażenia regularne i ich zastosowania.

  • Filtrowanie tekstu (grep).
  • Programowanie w AWK.
  • Zaawansowana podmiana tekstu w vim.

 5. Konstruowanie rozbudowanych procedur.

  • Wybrane narzędzia systemowe oraz mechanizmy komunikacji międzyprocesowej.
  • Skrypty w języku powłoki.
  • Tworzenie interfejsu użytkownika dla skryptów (w trybie tekstowym i graficznym).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 46 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

 „ABC Linux”, Radosław Sokół
 „Linux. Komendy i polecenia”, Łukasz Sosna
Dokumentacja na stronach:
 http://www.tldp.org
 http://www.gnu.org/doc/doc.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1