Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logika i matematyka dyskretna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-212-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia, twierdzenia i metody dotyczące logiki, teorii mnogości i matematyki dyskretnej. IT1A_W01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W002 Zna i rozumie problemy z zakresu matematyki dyskretnej oraz zna najważniejsze nierozstrzygnięte hipotezy. IT1A_W01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W003 Zna podstawowe typy zagadnień praktycznych wykorzystujących wybrane modele kombinatoryczne. IT1A_W01, IT1A_W08 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Potrafi ze zrozumieniem przedstawić poznane zagadnienia z zakresu logiki, teorii mnogości i matematyki dyskretnej. IT1A_U14 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić poprawne logicznie rozumowanie z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. IT1A_U14 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U003 Potrafi wykorzystać elementy wiedzy z matematyki dyskretnej w rozwiązywaniu różnego typu praktycznych problemów i zagadnień informatycznych. IT1A_U15, IT1A_U12, IT1A_U14 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi krytycznie ocenić stopień zrozumienia przez siebie postawionego problemu i braki elementów rozumowania. IT1A_K01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia, twierdzenia i metody dotyczące logiki, teorii mnogości i matematyki dyskretnej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie problemy z zakresu matematyki dyskretnej oraz zna najważniejsze nierozstrzygnięte hipotezy. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe typy zagadnień praktycznych wykorzystujących wybrane modele kombinatoryczne. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ze zrozumieniem przedstawić poznane zagadnienia z zakresu logiki, teorii mnogości i matematyki dyskretnej. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić poprawne logicznie rozumowanie z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać elementy wiedzy z matematyki dyskretnej w rozwiązywaniu różnego typu praktycznych problemów i zagadnień informatycznych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi krytycznie ocenić stopień zrozumienia przez siebie postawionego problemu i braki elementów rozumowania. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawy logiki matematycznej.
2. Elementy teorii mnogości.
3. Zasada indukcji matematycznej.
4. Rekurencja.
5. Sumy skończone i rachunek różnicowy.
6. Permutacje i podziały skończone.
7. Funkcje tworzące (I).
8. Funkcje tworzące (II).
9. Asymptotyka i symbole O, o.
10. Elementy teorii liczb (I).
11. Elementy teorii liczb (II).
12. Grafy (I).
13. Grafy (II).
14. Grafy (III).

Ćwiczenia audytoryjne:

Rozwiązywanie zadań i problemów dotyczących treści przekazywanych na kolejnych wykładach.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena Końcowa = 50% oceny z ćwiczeń + 50% oceny z kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw analizy matematycznej i algebry liniowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa
1. H. Rasiowa – Wstęp do matematyki współczesnej, PWN
2. K.A.Ross, Ch.R.B.Wright, Matematyka Dyskretna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
3. W.Lipski, Kombinatoryka dla programistów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2004.

Literatura uzupełniająca
1. W. Marek, J. Onyszkiewicz – Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN
2. K. Kuratowski – Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN
3. W. Guzicki, P. Zakrzewski – Wykłady ze wstępu do matematyki
4. V.Bryant, Aspekty kombinatoryki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1977.
5. R.L.Graham, D.E.Knuth, O.Patashnik, Matematyka Konkretna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
6. W.Lipski, W.Marek, Analiza kombinatoryczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
7. Z.Pałka, A.Ruciński, Wykłady z kombinatoryki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
8. R.J.Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak