Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka współczesna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-302-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Walanus Adam (a@adamwalanus.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Walanus Adam (a@adamwalanus.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna ewolucje Wszechświata i jego stan obecny IT1A_W01, IT1A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna, jako przykład zastosowania metody fizycznej w geologii metodę datowania radiowęglowego IT1A_W19, IT1A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna aspekty obliczeniowe układów chaotycznych IT1A_W19, IT1A_W08, IT1A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Dostrzega istnienie innych skal wielkości w świecie, poza ludzką, opisywanych przez mechanikę kwantową i teorie względności IT1A_U12, IT1A_U07 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi krytycznie czytać artykuły popularnonaukowe i opracować krótką prezentację IT1A_U01, IT1A_U04, IT1A_U06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student kreatywnie potrafi myśleć oraz rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej IT1A_K02, IT1A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna ewolucje Wszechświata i jego stan obecny + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna, jako przykład zastosowania metody fizycznej w geologii metodę datowania radiowęglowego + - - - - - + - - - -
M_W003 Zna aspekty obliczeniowe układów chaotycznych + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Dostrzega istnienie innych skal wielkości w świecie, poza ludzką, opisywanych przez mechanikę kwantową i teorie względności - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi krytycznie czytać artykuły popularnonaukowe i opracować krótką prezentację - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student kreatywnie potrafi myśleć oraz rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Zarys mechaniki kwantowej i jej wpływ na rozumienie świata, komputer kwantowy.
2. Fizyka atomów.
3. Fizyka jądra atomowego.
4. Jądro 14C i jego zastosowanie.
5. Fizyka ciała stałego.
6. Szczególna teoria względności.
7. Elementy ogólnej teorii względności.
8. Kosmologia, multiverse, zasada antropiczna, pochodzenie człowieka.
9. Oddziaływania fundamentalne i cząstki elementarne.
10. Chaos deterministyczny, aspekty obliczeniowe.
11. Metoda naukowa, falsyfikacjonizm Poppera.
12. Bieżące zagadnienie fizyczne omawiane przez prasę codzienną.

Zajęcia praktyczne:

1. Zarys mechaniki kwantowej i jej wpływ na rozumienie świata, komputer kwantowy.
2. Fizyka atomów.
3. Fizyka jądra atomowego.
4. Jądro 14C i jego zastosowanie.
5. Fizyka ciała stałego.
6. Szczególna teoria względności.
7. Elementy ogólnej teorii względności.
8. Kosmologia, multiverse, zasada antropiczna, pochodzenie człowieka.
9. Oddziaływania fundamentalne i cząstki elementarne.
10. Chaos deterministyczny, aspekty obliczeniowe.
11. Metoda naukowa, falsyfikacjonizm Poppera.
12. Bieżące zagadnienie fizyczne omawiane przez prasę codzienną.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen zdobywanych w trakcie ćwiczeń audytoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość mechaniki, elementów termodynamiki i elementów elektrodynamiki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

WWW

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2
udział „praktycznych" punktów ECTS: 1
W przypadku nie uzyskania zaliczenia w podstawowym terminie Student ma prawo do poprawkowego zaliczenia, jednak nie częściej niż raz na tydzień, a po trzech próbach, raz na miesiąc.