Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy elektroniki i miernictwa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-303-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw działania przyrządów elektronicznych IT1A_W18 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student potrafi zaprojektować, obliczyć i zbudować podstawowe układy elektroniki analogowej, oraz umie opisać ich działanie IT1A_W18 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji danych IT1A_W17 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z literatury technicznej IT1A_U01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary układów elektronicznych, potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski IT1A_W18 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi, zna zasady bezpiecznego IT1A_U18 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność pracy grupowej IT1A_K03 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw działania przyrządów elektronicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi zaprojektować, obliczyć i zbudować podstawowe układy elektroniki analogowej, oraz umie opisać ich działanie + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji danych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z literatury technicznej - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary układów elektronicznych, potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski + - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi, zna zasady bezpiecznego + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność pracy grupowej - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Elementy teorii obwodów – prawa Ohma i Kirchhoffa, twierdzenia Thewenina i Nortona
2. Elementy bierne, Łączenie równoległe i szeregowe elementów RLC
3. Zasady działania półprzewodników, przepływ ładunków elektrycznych w półprzewodnikach
4. Podstawowe elementy elektroniczne półprzewodnikowe – ich budowa i parametry.
5. Podstawowe konfiguracje pracy tranzystora
6. Układy elektroniczne analogowe: wzmacniacze, generatory, stabilizatory
7. Podstawy miernictwa elektronicznego
8. Błędy pomiarowe
9. Pomiary prądu i napięcia stałego
10. Pomiary wielkości zmiennych
11. Pomiary wielkości innych niż elektryczne
12. Elektroniczne przyrządy pomiarowe: elektryczne przyrządy analogowe, multimetry cyfrowe, oscyloskopy

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Zasady wykonywania pomiarów multimetrem uniwersalnym,
2. Wykonanie pomiarów elementów RLC
3. Zaprojektowanie, wykonanie i pomiar dzielnika napięcia
4. Pomiar charakterystyk diod prostowniczych,
5. Pomiar charakterystyki termistora,
6. Pomiar charakterystyk tranzystora bipolarnego,
7. Projekt i wykonanie układu z tranzystorem pracującym w konfiguracji OE, OC. Wyznaczenie punktu pracy.
8. Zaprojektowanie i wykonanie układu wzmacniacza na tranzystorze bipolarnym
9. Wykonanie multiwibratora astabilnego
10. Wykonanie układu generatora na bazie układu NE555

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 70% oceny z egzaminu + 30% oceny z laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z fizyki wyniesiona z przedmiotów: Fizyka I oraz Fizyka II.
Wiedza z matematyki w obejmująca zakres ze szkoły średniej oraz przedmiot Algebry Liniowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

 Z. Klonowicz, Z. Zurzycki – Teoria obwodów
 St. Kuta – Elementy i układy elektroniczne
 Parchański J. – Miernictwo elektryczne i elektroniczne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 4
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2