Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przestrzeń ekologiczna i rozwój zrównoważony
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-306-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady rozwoju zrównoważonego i jego aspekty polityczno-prawne oraz programy i wizje dalszej działalności gospodarczej człowieka w środowisku IT1A_W24 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę na temat zagrożeń gospodarczych, społecznych i ekologicznych oraz zapobiegania cywilizacyjnej degradacji środowiska IT1A_W24 Kolokwium
M_W003 Ma świadomość bioróżnorodności, georóżnorodności i proekologicznej działalności człowieka IT1A_W24 Kolokwium
M_W004 Zna i stosuje podstawowe metody i narzędzia rozwiązywania zadań w zakresie działań proekologicznych IT1A_W24, IT1A_W19 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie ocenić stan środowiska na podstawie dostępnych wyników badań analitycznych IT1A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi opracować krótką dokumentację zrealizowanego zadania posługując się programami komputerowymi IT1A_U03 Sprawozdanie
M_U003 Potrafi opracować krótką dokumentację zrealizowanego zadania posługując się programami komputerowymi IT1A_U07 Sprawozdanie
M_U004 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie rozwoju zrównoważonego IT1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie IT1A_K02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady rozwoju zrównoważonego i jego aspekty polityczno-prawne oraz programy i wizje dalszej działalności gospodarczej człowieka w środowisku + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat zagrożeń gospodarczych, społecznych i ekologicznych oraz zapobiegania cywilizacyjnej degradacji środowiska + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma świadomość bioróżnorodności, georóżnorodności i proekologicznej działalności człowieka + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i stosuje podstawowe metody i narzędzia rozwiązywania zadań w zakresie działań proekologicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie ocenić stan środowiska na podstawie dostępnych wyników badań analitycznych - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi opracować krótką dokumentację zrealizowanego zadania posługując się programami komputerowymi - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi opracować krótką dokumentację zrealizowanego zadania posługując się programami komputerowymi - - - - - - + - - - -
M_U004 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie rozwoju zrównoważonego - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Rozwój zrównoważony – definicja, główne założenia, aspekty polityczno-gospodarcze i umocowanie prawne (1). Historia działalności ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych – wypracowanie podejścia do problematyki zrównoważonego rozwoju (1). Zasoby surowców naturalnych. Niezrównoważony rozwój naszej cywilizacji – cywilizacyjna degradacja środowiska (1). Zagrożenia gospodarcze, społeczne i ekologiczne (1). Bioróżnorodność, georóżnorodność i ekoróżnorodność (1). Zasady i cele ochrony geosfery (1). Przekształcenie terenu w obszarach zurbanizowanych, uprzemysłowionych i wydobywczych (odkrywkowo i podziemnie) (1). Główne metody monitoringu i przeciwdziałania degradacji środowiska (1). Polityka, nauka, ekonomia – strategie, programy i wizje rozwoju zrównoważonego (1). Ochrona środowiska – sozologia – rozwój zrównoważony (1). Przestrzeń ekologiczna w Polsce (2). Przykłady wprowadzenia w życie idei zrównoważonego rozwoju (1). Polityka energetyczna państwa a rozwój zrównoważony (1). Eksploatacja surowców niekonwencjonalnych – środowisko – rozwój zrównoważony (1)

Zajęcia praktyczne:

Przegląd metod analitycznych stosowanych w monitoringu środowiska oraz sposobów oczyszczania wody i powietrza z zanieczyszczeń (3). Pomiar podstawowych parametrów fizykochemicznych wody oraz gleby z wybranych rejonów przemysłowych (5). Przekształcenia wywołane odkrywkową i podziemną eksploatacją kopalin oraz ich trwałość i dynamika (2). Metody oceny stopnia przekształcenia antropogenicznego krajobrazu (3). Warunki wyboru kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych (2). Obserwacja i analiza zmian środowiska związanych z podziemną eksploatacją surowców mineralnych (4). Zmiany ukształtowania terenu, jakości powietrza i stosunków wodnych w wybranych obszarach odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych (4). Problemy ochrony powietrza i wód powierzchniowych w wybranych zakładach przemysłowych (elektrownia, koksownia, huta, itp.) (4). Zagospodarowanie terenu pogórniczego na przykładzie kamieniołomu (3).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe z wykładów 50% Kolokwium zaliczeniowe z zajęć praktycznych 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Brown L.R. (2003) Gospodarka ekologiczna na miarę Ziemi. Książka I Wiedza, Warszawa
Kozłowski S. (2008) Zrównoważony rozwój – program na jutro. Abrys, Poznań
Kozłowski S. (2007) Przyszłość ekorozwoju. KUL, Lublin
Kozłowski S. (2000) Ekorozwój Wyzwanie XXI wieku. PWN Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 1
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2