Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zagrożenia naturalne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-307-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wymienia i opisuje rodzaje zagrożeń środowiskowych IT1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student wskazuje wystąpienia zagrożeń naturalnych i antropogenicznych IT1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student tłumaczy różnice między zagrożeniami antropogenicznymi i naturalnymi poparte przykładami IT1A_W24, IT1A_W02 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student umie wyszukać informacje dotyczące zagrożeń środowiskowych IT1A_U03 Kolokwium
M_U002 Potrafi formułować opinie o wpływie człowieka na środowisko i możliwościach minimalizacji negatywnych zmian w środowisku IT1A_U07 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student potrafi zanalizować powiązania między człowiekiem a środowiskiem oraz przygotować tekst zawierający omówienie tematu IT1A_U04, IT1A_U03 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje IT1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wymienia i opisuje rodzaje zagrożeń środowiskowych + - - - - - + - - - -
M_W002 Student wskazuje wystąpienia zagrożeń naturalnych i antropogenicznych + - - - - - + - - - -
M_W003 Student tłumaczy różnice między zagrożeniami antropogenicznymi i naturalnymi poparte przykładami + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wyszukać informacje dotyczące zagrożeń środowiskowych - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi formułować opinie o wpływie człowieka na środowisko i możliwościach minimalizacji negatywnych zmian w środowisku + - - - - - + - - - -
M_U003 Student potrafi zanalizować powiązania między człowiekiem a środowiskiem oraz przygotować tekst zawierający omówienie tematu + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Środowisko, elementy środowiska, przyroda w interakcji ze społeczeństwem. Historyczny rozwój idei związanych z rozumieniem relacji człowiek-przyroda.
2. Kierunki aktualnych i przyszłych zmian w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Pozytywy i negatywy postępu cywilizacyjnego. Zagrożenia środowiska, ich skala oraz sposoby przeciwdziałania i łagodzenia ich skutków.
3. Stan środowiska a zdrowie człowieka. Problemy ekologiczne i problemy zdrowotne w Polsce (choroby cywilizacyjne i społeczne). Współczesne zagrożenia życia.
4. Społeczna percepcja zagrożeń środowiskowych. Istota świadomości ekologicznej. Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego w różnych grupach zawodowych i wiekowych. Świadomość ekologiczna jako podstawa relacji człowieka względem środowiska. Przejawy brutalizmu i wandalizmu oraz wulgaryzacji i deformacji wiedzy środowiskowej.
5. Międzynarodowe i krajowe akty prawne, Raport U’Thanta, Konferencja Sztokholmska, Karta Belgradzka, Deklaracja Tbiliska, Deklaracja z Rio, Agenda 21, Międzynarodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. Edukacja środowiskowa formalna i nieformalna
6. Koncepcja zrównoważonego rozwoju i prośrodowiskowy styl życia. Pojęcie trwałego i zrównoważonego rozwoju. Promocja wartości ekologicznych, asceza konsumpcji, edukacja konsumencka. Konsumpcjonizm i zrównoważona konsumpcja. Społeczeństwo konserwacyjne.
7. Naturalne zagrożenia środowiskowe- trzęsienia ziemi, omówienie mechanizmów powstawania trzęsienia ziemi, predykcja, minimalizacja skutków, przykłady wystąpienia
8. Naturalne zagrożenia środowiskowe- wybuchy wulkanów, omówienie mechanizmów powstawania wybuchów wulkanów, predykcja, minimalizacja skutków, przykłady wystąpienia w Europie i na Świecie
9. Naturalne zagrożenia środowiskowe- tajfuny i tornada, omówienie mechanizmów powstawania, predykcja, minimalizacja skutków, przykłady wystąpienia
10. Naturalne zagrożenia środowiskowe- powodzie, omówienie mechanizmów powstawania, predykcja, minimalizacja skutków, przykłady wystąpienia
11. Naturalne zagrożenia środowiskowe- inne, omówienie pozostałych naturalnych zagrożeń środowiska takich jak tsunami, pożary, topnienie lodowców
12. Antropogeniczne zagrożenia środowiska- skażenia chemiczne, omówienie przyczyn powstania, sposobów zapobiegania oraz minimalizacji wpływu
13. Antropogeniczne zagrożenia środowiska- skażenia promieniotwórcze, omówienie przyczyn powstania, sposobów zapobiegania oraz minimalizacji wpływu
14. Pozostałe antropogeniczne zagrożenia środowiska, omówienie pozostałych antropogenicznych zagrożeń środowiska takich jak hałas, kwaśne deszcze, dziura ozonowa i inne.
15. Kolokwium sprawdzające wiedzę studentów

Zajęcia praktyczne:

1. Analiza czynników środowiskowych, dyskusja o kierunku zmian środowiska
2. Zagrożenia środowiska i zdrowia człowieka
3. Dyskusja dotycząca aktów prawnych dotyczących zagrożeń środowiska, czy istnieje potrzeba ich tworzenia
4. Naturalne zagrożenia cywilizacyjne
5. Naturalne zagrożenia cywilizacyjne
6. Antropogeniczne zagrożenia cywilizacyjne
7. Antropogeniczne zagrożenia cywilizacyjne
8. Kolokwium sprawdzającą wiedzę studentów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% ocena z ćwiczeń +50% ocena z wykładu.
Dopuszcza się dwa terminy poprawkowe w trakcie trwania sesji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

 Albińska E. 2005 – Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym. Wyd. KUL, Lublin
 Kalinowska A. I Lenart W. (red.) 2007 – Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. Wyd. UW, Warszawa
 Hare t. 1992- Odpady toksyczne; Zanieczyszczenie powietrza; Zagrożenia środowiska, Alma-Press
 Internet

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nowoczesne technologie w ochronie środowiska a zrównoważony rozwój — Modern environmental technologies and sustainable development / Monika CHUCHRO, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Adam PIÓRKOWSKI // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2011 vol. 6 no. 1 suppl., s. 199–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 1
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2