Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geofizyka II
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-310-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Gołębiowski Tomisław (tomgoleb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Gołębiowski Tomisław (tomgoleb@agh.edu.pl)
dr inż. Kawalec-Latała Ewa (ewal@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu geologii, geofizyki i ochrony środowiska IT1A_W24 Egzamin
M_W002 ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi IT1A_W19 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi zaplanować proces realizacji prostej aplikacji informatycznej wykorzystywanej m.in. w naukach o ziemi; potrafi wstępnie oszacować jej koszty IT1A_U09 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych IT1A_K01 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu geologii, geofizyki i ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zaplanować proces realizacji prostej aplikacji informatycznej wykorzystywanej m.in. w naukach o ziemi; potrafi wstępnie oszacować jej koszty - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Powtórzenie i rozbudowanie informacji nt. metody grawimetrycznej, magnetometrycznej, technik geoelektrycznych i badań otworowych oraz z zakresu sejsmologii, sejsmoakustyki i sejsmometrii. Zapoznanie się z technikami radarowymi stosowanymi w naukach o Ziemi. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresy petrofizyki. Zapoznanie się z technikami elektromagnetycznymi stosowanymi w geofizyce. Wprowadzenie do geofizyki inżynierskiej i górniczej. Sejsmika. Podstawy geofizyki złożowej. Modelowania w geofizyce.

Ćwiczenia audytoryjne:

Powtórzenie i rozbudowanie informacji z zakresu przetwarzania i interpretacji danych grawimetrycznych, magnetometrycznych, geoelektrycznych, z badań otworowych oraz z sejsmologii i sejsmoakustyki. Cyfrowe przetwarzanie rejestracji pól falowych (tj. pola sejsmicznego i elektromagnetycznego). Komputerowa analiza danych petrofizycznych. Modelowanie numeryczne zjawisk fizycznych zachodzących w górotworze.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Reynolds J.M., 1997. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics. Ed. John Wiley & Sons Inc.
2. Marcak H., Zuberek W., 1994. Geofizyk górnicza. Śląskie Wydaw. Techniczne.
3. Karczewski J., Ortyl Ł., Pasterniak M., 2011. Zarys metody georadarowej. Wydawnictwa AGH.
4. Plewa M., Plewa., 1992. Petrofizyka. Wydawnictwa Geologiczne.
5. Stenzel P., Szymanko J., 1973. Metody geofizyczne w badaniach hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich. Wydawnictwa Geologiczne. – „stare ale jare”.
6. Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1999. Metody geofizyki otworowej – pomiary i interpretacja. Wydawnictwa AGH.
7. Fajklewicz Z., 2007. Grawimetria stosowana. Wydawnictwa AGH.
8. Grabowska T., 2012. Magnetometria stosowana w badaniach środowiska. Wydawnictwa AGH.
9. Kasina Z., 1998. Przetwarzanie sejsmiczne. Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN.
10. Kasina Z., 1998. Metodyka badań sejsmicznych. Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN.
11. Telford W.M., Geldart L.P., Sheriff R.E, 1998. Applied Geophysics. Cambridge University Press.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „teoretycznych” punktów ECTS: 4