Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teledetekcja z elementami fotogrametrii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-312-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student charakteryzuje specyfikę fotogrametrii i wskazuje jej zastosowanie. IT1A_W19 Egzamin
M_W002 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli danych przestrzennych. IT1A_W19 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student dobiera odpowiednie modele danych do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. IT1A_W17, IT1A_W01, IT1A_W08 Kolokwium
M_W004 Student charakteryzuje aktywne i pasywne metody teledetekcji i wskazuje ich zastosowania. IT1A_W02, IT1A_W17, IT1A_W25 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować dane przestrzenne do analiz GIS. IT1A_U07, IT1A_U11, IT1A_U14 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę danych przestrzennych. IT1A_U07, IT1A_U18, IT1A_U09, IT1A_U14, IT1A_U13 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i posiada zdolności do samokształcenia. IT1A_K07, IT1A_K01, IT1A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student charakteryzuje specyfikę fotogrametrii i wskazuje jej zastosowanie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli danych przestrzennych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dobiera odpowiednie modele danych do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student charakteryzuje aktywne i pasywne metody teledetekcji i wskazuje ich zastosowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować dane przestrzenne do analiz GIS. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę danych przestrzennych. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i posiada zdolności do samokształcenia. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Elementarne pojęcia: teledetekcja, GIS, SIP, SIT, GPS, mapa cyfrowa, układy odniesień przestrzennych.
2.Teledetekcja satelitarna i lotnicza – metody pasywne.
3.Klasyfikacja obrazów satelitarnych i lotniczych. Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana.
4.Teledetekcja satelitarna i lotnicza – metody aktywne.
5.Metody tworzenia cyfrowego modelu terenu.
6.Elementy systemu GIS (oprogramowanie, bazy danych, źródła danych, cechy systemu GIS).
7.Wstęp do fotogrametrii.
8.Fotogrametria lotnicza.
9.Fotogrametria cyfrowa.
10.Zastosowanie fotogrametrii.

Zajęcia praktyczne:

1. Wprowadzenie do programu Quantum GIS (QGIS).
2. Podstawowa analiza danych przestrzennych w programie QGIS.
3. Wprowadzenie do programu BEAM.
4. Przetwarzania obrazów satelitarnych w programie BEAM.
5. Wprowadzenie do programu NEST.
6. Przetwarzanie obrazów radarowych w programie NEST.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 70% oceny z egzaminu + 30% oceny z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii i matematyki ze szkoły średniej i gimnazjum.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
L., Myrda G., 2005 Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2008 GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN J. (red.), 2006 Teledetekcja. Pozyskiwanie danych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Z., 2000 Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, Wydawnictwo AGH, Kraków R.K., 1997 Fundamentals of Geological and Environmental Remote Sensing, Prentice Hall, New Jersey
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak