Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sieci komputerowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-401-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi, oraz ograniczenia wynikające z właściwości fizycznych medium komunikacyjnego IT1A_W16, IT1A_W02 Egzamin
M_W002 Zna zasady: budowy sieci IEEE 802.3, adresacji urządzeń oraz działania protokołu CSMA/CD. IT1A_W16, IT1A_W02 Egzamin
M_W003 Zna zasady adresacji oraz wyboru trasy w protokołach IPv4, Ipv6. IT1A_W16 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi porównać protokoły warstwy transportowej oraz opisać wykorzystywane w nich mechanizmy. IT1A_U12, IT1A_U05 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_U002 Potrafi omówić podstawowe protokoły warstwy aplikacji. IT1A_U12, IT1A_U17 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, oraz aktywnie uzupełnia swoją wiedzę IT1A_K01, IT1A_K05 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi, oraz ograniczenia wynikające z właściwości fizycznych medium komunikacyjnego + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady: budowy sieci IEEE 802.3, adresacji urządzeń oraz działania protokołu CSMA/CD. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady adresacji oraz wyboru trasy w protokołach IPv4, Ipv6. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi porównać protokoły warstwy transportowej oraz opisać wykorzystywane w nich mechanizmy. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi omówić podstawowe protokoły warstwy aplikacji. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, oraz aktywnie uzupełnia swoją wiedzę + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawy.

  • Informacja, przesyłanie informacji, kanał komunikacyjny.
  • Zjawiska fizyczne przy przesyłaniu sygnałów.
  • Tw. Shanona i Nyquista.
  • Techniki modulacji i kodowania.
  • Spotykane topologie połączeń fizycznych; pojęcie topologii logicznej.

 2. Sieci lokalne.

  • Charakterystyka.
  • Sieci lokalne wykorzystujące wspólne medium (CSMA/CA, CSMA/CD, TokenBus).
  • Sieć lokalna w fizycznej topologii pierścienia (TokenRing).
  • Ustandaryzowane metody adresacji w sieciach fizycznych (EUI-48, EUI-64).
  • Wprowadzenie topologii gwiazdy w sieciach IEEE 802.3 (ethernet).

 3. Łączenie sieci lokalnych.

  • Zastosowanie przełączników. Sieci heterogeniczne.
  • Problemy dużych sieci.
  • Adresacja wyższego poziomu i trasowanie.
  • Przegląd protokołów intersieci (IP, IPX, SNA, DECNet).

 4. Sieć ARPAnet/Internet.

  • Architektura i właściwości rozproszonej sieci datagramowej.
  • Protokoły IPv4 i IPv6 oraz ICMP i ICMPv6.
  • Pojęcie multipleksacji adresowej.
  • Porównanie właściwości i obszarów zastosowań protokołów warstwy transportowej: UDP, TCP, SCTP, DCCP.

 5. Internet: wybrane protokoły warstwy aplikacji.

  • Podstawowe modele: klient-serwer, master-slave, peer-to-peer.
  • Protokół zdalnego terminala (TELNET).
  • Protokoły przesyłania plików (FTP, HTTP).
  • Protokół zdalnej sesji graficznej (X).
  • Zestaw protokołów usług pocztowych.
  • Ochrona kryptograficzna: SSH i SSL.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Komunikacja przez porty standardowe.

  • Zestawianie połączeń P-t-P.
  • Tworzenie prostych programów komunikacyjnych.

 2. Budowa sieci IEEE 802.3(i,u,z).

  • Możliwości zestawiania połączeń.
  • Porównanie działania sieci różnych standardów.
  • Porównanie działania urządzeń aktywnych różnych typów.

 3. Budowa sieci IEEE 802.11(b,g,n)

  • Zestawianie połączeń i badanie ich właściwości.
  • Konfiguracja: wybór sieci, prawa dostępu.
  • Porównanie działania sieci różnych standardów.

 4. Sieć TCP/IP.

  • Podstawowa konfiguracja.
  • Proste aplikacje z wykorzystaniem protokołów TCP i UDP.
  • Użytkowanie podstawowych protokołów: TELNET, FTP.
  • Dostęp do serwerów usług SMTP i HTTP za pomocą programu telnet.

 5. Ochrona kryptograficzna.

  • Stosowanie protokołu SSH do komunikacji i do tunelowania.
  • Protokoł SSL: podstawy konfiguracji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 166 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% oceny z egzaminu + 50% oceny z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

„Sieci komputerowe i intersieci”, Douglas E. Comer
„Ethernet. Podręcznik administratora”, Cherles E. Spurgeon

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 4