Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elektronika cyfrowa i architektura komputerów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-404-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw działania cyfrowych układów elektronicznych IT1A_W18 Kolokwium
M_W002 Student ma ugruntowaną wiedzę z zasad działania i budowy cyfrowych pamięci IT1A_W15 Kolokwium
M_W003 Student jest w stanie objaśnić działanie mikroprocesora oraz mikrokontrolera IT1A_W15 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować proste obwody cyfrowe, oraz umie opisać ich działanie IT1A_W18 Kolokwium
M_U002 Student potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z literatury technicznej producentów elektroniki IT1A_U01, IT1A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji o nowych rozwiązaniach technicznych IT1A_K01, IT1A_K02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw działania cyfrowych układów elektronicznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma ugruntowaną wiedzę z zasad działania i budowy cyfrowych pamięci + - + - - - - - - - -
M_W003 Student jest w stanie objaśnić działanie mikroprocesora oraz mikrokontrolera + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować proste obwody cyfrowe, oraz umie opisać ich działanie + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z literatury technicznej producentów elektroniki + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji o nowych rozwiązaniach technicznych + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie do techniki cyfrowej, podstawowe prawa algebry boolowskiej,
2. Budowa i działanie bramek logicznych. Technika TTL i CMOS.
3. Projektowanie układów logicznych kombinacyjnych. Optymalizacja funkcji boolowskich. Hazard.
4. Układy sekwencyjne asynchroniczne i synchroniczne.
5. Przerzutniki RS, JK, D i T. Rejestry równoległe i szeregowe.
6. Bloki funkcjonalne – komparator, sumator, układ mnożący.
7. Multiplexer i demultiplekser. Synteza układów na bazie multipleksera.
8. Liczniki.
9. Pamięci operacyjne statyczne i dynamiczne.
10. Stałe pamięci półprzewodnikowe.
11. Architektura wewnętrzna mikroprocesora.
12. Budowa mikrokontrolera rodziny AVR
13. Budowa mikroprocesora rodziny ARM
14. Budowa mikroprocesora rodziny x86

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Wprowadzenie do techniki cyfrowej, podstawowe prawa algebry boolowskiej,
2. Budowa i działanie bramek logicznych. Technika TTL i CMOS.
3. Projektowanie układów logicznych kombinacyjnych. Optymalizacja funkcji boolowskich. Hazard.
4. Układy sekwencyjne asynchroniczne i synchroniczne.
5. Przerzutniki RS, JK, D i T. Rejestry równoległe i szeregowe.
6. Bloki funkcjonalne – komparator, sumator, układ mnożący.
7. Multiplexer i demultiplekser. Synteza układów na bazie multipleksera.
8. Liczniki.
9. Pamięci operacyjne statyczne i dynamiczne.
10. Stałe pamięci półprzewodnikowe.
11. Architektura wewnętrzna mikroprocesora.
12. Budowa mikrokontrolera rodziny AVR
13. Budowa mikroprocesora rodziny ARM
14. Budowa mikroprocesora rodziny x86

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 136 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie przedmiotu Podstawy Elektroniki i Miernictwa
Wiedza z podstaw logiki oraz Wstępu do Informatyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kalisz J., „Podstawy elektroniki cyfrowej”, wyd WKŁ,
Górecki P. „Mikrokontrolery dla początkujących”
Dokumentacja procesorów na stronie www.intel.com, www.atmel.com, www.arm.com

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1
udział „praktycznych” punktów ECTS: 2