Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-406-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bała Justyna (jbala@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bała Justyna (jbala@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania IT1A_W13 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednie narzędzia w celu zaprojektowania dowolnej struktury IT1A_U06, IT1A_U13 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do konstruowania prostych obiektów i rysunków technicznych IT1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia IT1A_K01, IT1A_K03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednie narzędzia w celu zaprojektowania dowolnej struktury - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do konstruowania prostych obiektów i rysunków technicznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. AutoCAD – dostosowanie interfejsu użytkownika. Sposoby komunikacji użytkownika z programem.
2. Przestrzeń rysunkowa, konfiguracja przestrzeni rysunkowej. # Obiekty rysunkowe AutoCADa. Cechy obiektów. Modyfikacja obiektów.
3. Podstawowe operacje edycyjne. Operacje na plikach.
4. Zarządzanie warstwami. Tworzenie i filtrowanie warstw. Kreskowanie, wypełnianie obszarów.
5. Tworzenie regionów, Operacje boolowskie (suma, różnica, iloczyn). Obliczenia pola powierzchni i obwodu obiektów 2D.
6. Grupowanie obiektów przy wykorzystaniu polecenia blok. Tworzenie i zapisywanie bloków. Wstawianie bloków.
7. Podstawy modelowania w przestrzeni trójwymiarowej. Predefiniowane obiekty 3D. Modyfikacja obiektów 3D. Operacje logiczne na bryłach. Przenikanie brył. Przekroje.
8. Modelowanie powierzchni 3D
9.Przetwarzanie siatek 3D – metody filtracji, wygładzania, rejestracja i scalanie siatek
10. Budowa modelu 3D – uzupełnianie siatek

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. AutoCAD – dostosowanie interfejsu użytkownika. Sposoby komunikacji użytkownika z programem.
2. Przestrzeń rysunkowa, konfiguracja przestrzeni rysunkowej. # Obiekty rysunkowe AutoCADa. Cechy obiektów. Modyfikacja obiektów.
3. Podstawowe operacje edycyjne. Operacje na plikach.
4. Zarządzanie warstwami. Tworzenie i filtrowanie warstw. Kreskowanie, wypełnianie obszarów.
5. Tworzenie regionów, Operacje boolowskie (suma, różnica, iloczyn). Obliczenia pola powierzchni i obwodu obiektów 2D.
6. Grupowanie obiektów przy wykorzystaniu polecenia blok. Tworzenie i zapisywanie bloków. Wstawianie bloków.
7. Podstawy modelowania w przestrzeni trójwymiarowej. Predefiniowane obiekty 3D. Modyfikacja obiektów 3D. Operacje logiczne na bryłach. Przenikanie brył. Przekroje.
8. Modelowanie powierzchni 3D
9.Przetwarzanie siatek 3D – metody filtracji, wygładzania, rejestracja i scalanie siatek
10. Budowa modelu 3D – uzupełnianie siatek

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza matematyczna i informatyczna ze szkoły średniej i gimnazjum

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mazur J., Kosiński k., Polakowski K. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004 r.
Pikoń A. AutoCAD PL. Helion. Gliwice 2006 r.
Babiuch M AutoCAD 2000PL ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice 2000
http://www.cad.pl/kursy/
www.autocad.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp-show.phtml?s=b1&R=0&W=0&poz=B&aut=5736&tp=0
http://www.bpp.agh.edu.pl/autor/bala-justyna-05736

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.