Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie obiektowe II
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-503-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zastosować paradygmat obiektowy oraz kolekcje IT1A_W03, IT1A_W04, IT1A_W01 Egzamin
M_W002 Zna zasady projektowania obiektowego IT1A_W04, IT1A_W02 Egzamin
M_W003 Zastosować język UML do modelowania obiektowego IT1A_W03, IT1A_W09, IT1A_W05 Egzamin
M_W004 Testować oprogramowanie IT1A_W04, IT1A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 formułować specyfikację aplikacji IT1A_U12 Wykonanie projektu
M_U002 Zaprojektować proces testowania aplikacji, a także dokonać diagnostyki błędów IT1A_U13 Wykonanie projektu
M_U003 Zaprojektować i zrealizować aplikację obiektową IT1A_U16, IT1A_U08 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę IT1A_K03 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zastosować paradygmat obiektowy oraz kolekcje + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady projektowania obiektowego + - + - - - - - - - -
M_W003 Zastosować język UML do modelowania obiektowego + - + - - - - - - - -
M_W004 Testować oprogramowanie + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 formułować specyfikację aplikacji + - + - - - - - - - -
M_U002 Zaprojektować proces testowania aplikacji, a także dokonać diagnostyki błędów - - + - - - - - - - -
M_U003 Zaprojektować i zrealizować aplikację obiektową - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Paradygmat programowania obiektowego: abstrakcja, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm, wzorce.
2. Prezentacja poszczególnych rodzajów kolekcji oraz sposobu ich zastosowania.
3. Zasady projektowania obiektowego.
4. Omówienie języka UML, przykłady zastosowań poszczególnych elementów notacji
5. Zasady testowania oprogramowania, przygotowywanie testów

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Paradygmat programowania obiektowego: abstrakcja, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm, wzorce.
2. Prezentacja poszczególnych rodzajów kolekcji oraz sposobu ich zastosowania.
3. Zasady projektowania obiektowego.
4. Omówienie języka UML, przykłady zastosowań poszczególnych elementów notacji
5. Zasady testowania oprogramowania, przygotowywanie testów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 70% oceny z egzaminu + 30% oceny z ćwiczeń
(lub Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność programowania proceduralnego, podstawy programowania obiektowego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

P. Coad, E. Yourdon Projektowanie obiektowe
Bjarne Stroustrup Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++
Bjarne Stroustrup Język C++
Standard UML

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1