Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe systemy pomiarowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-504-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi dobrać narzędzia i metody programistyczne do gromadzenia danych pomiarowych IT1A_W18, IT1A_W17, IT1A_W11 Kolokwium
M_W002 Student umie zdefiniować konfigurację systemu pomiarowego odpowiedniego do postawionego zadania IT1A_W17 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie przetwarzania analogowo-cyfrowego danych pomiarowych IT1A_W18, IT1A_W17 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyszukać i poprawnie zinterpretować w dokumentacji parametry układu pomiarowego IT1A_U05, IT1A_U18 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary zgodnie z założonym scenariuszem oraz opracować uzyskane wyniki IT1A_U18, IT1A_U02 Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi, zna zasady bezpiecznego wykonywania pomiarów elektrycznych IT1A_U08, IT1A_U18 Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Student potrafi właściwie dobrać metody i narzędzia służących do rozwiązywania postawionych zadań oraz potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej tych zadań. IT1A_U12, IT1A_U09 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność planowania i realizacji zadań wykonywanych w grupie IT1A_K03, IT1A_K07 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi dobrać narzędzia i metody programistyczne do gromadzenia danych pomiarowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student umie zdefiniować konfigurację systemu pomiarowego odpowiedniego do postawionego zadania + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie przetwarzania analogowo-cyfrowego danych pomiarowych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyszukać i poprawnie zinterpretować w dokumentacji parametry układu pomiarowego + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary zgodnie z założonym scenariuszem oraz opracować uzyskane wyniki - - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi, zna zasady bezpiecznego wykonywania pomiarów elektrycznych - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi właściwie dobrać metody i narzędzia służących do rozwiązywania postawionych zadań oraz potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej tych zadań. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność planowania i realizacji zadań wykonywanych w grupie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

• Budowa systemów pomiarowych,
• Zasady pomiarów różnych wielkości fizycznych i przekształcanie ich na wielkości elektryczne,
• Podstawy przetwarzania analogowo-cyfrowego,
• Przetworniki cyfrowo-analogowe,
• Przetworniki analogowo-cyfrowe,
• Szeregowe interfejsy komunikacyjne RS232, RS 423, RS485, I2C,
• Interfejs IEC-625
• Wykorzystanie radiowej transmisji danych w systemach pomiarowych (radiolinie, GSM)
• Budowa i działanie kart pomiarowych na przykładzie Advantech PCI-1710
• Zasady wykonywania pomiarów, zabezpieczenia, separacja sygnałów, dopasowanie.

Ćwiczenia laboratoryjne:

• akwizycja danych pomiarowych z multimetru SANWA, poprzez samodzielnie napisany program, komunikujący się z multimetrem za pomocą portu szeregowego. zapoznanie się w notacją inżynierską,
• konfiguracja płytki testowej mikrokontrolera Atmel ATmega 16, realizacja programu obsługi portów wejścia/wyjścia oraz przerwań zewnętrznych
• zaprogramowanie obsługi przetwornika AC w trybie przepytywania (polling), wykonanie pomiarów z wykorzystaniem układu RC, prezentacja wyników w kodzie BCD
• napisanie programu umożliwiającego wykonanie serii pomiarów z wykorzystaniem trybu obsługi przerwań przetwornika AC, obliczenie wartości średniej,
• przygotowanie programu wykonującego ciągły pomiar z wykorzystaniem karty Advantech PCI-1710 z automatycznym dobieraniem zakresu pomiarowego,
• oprogramowanie karty Advantech PCI-1710 do generowania przebiegów analogowych,
• napisanie programu do akwizycji danych szybkozmiennych z wykorzystaniem karty Advantech PCI-1710, zaprojektowanie mechanizmu wykrywania impulsów w danych pomiarowych
• przygotowanie systemu pomiarowego na bazie oprogramowania LabView oraz karty Advantech PCI-1710,

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 30% oceny z wykładu + 70% oceny z laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z miernictwa elektronicznego wyniesiona z przedmiotu Podstawy Elektroniki i Miernictwa.
Umiejętność programowania w języku C. Znajomość budowy mikrokontrolera AVR (przedmiot Elektronika Cyfrowa i Mikroprocesory).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

 Nawrocki W. – Komputerowe systemy pomiarowe”, wyd WKŁZ.
 Parchański J. – Miernictwo elektryczne i elektroniczne
 Dokumentacja karty pomiarowej „Advantech PCI-1710"
 LabView User Manual

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1