Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie w języku Python
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-505-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawową składnię języka i jej semantykę. IT1A_W07, IT1A_W06, IT1A_W11 Wykonanie projektu
M_W002 Rozumie specyfikę modelu obiektowego realizowanego w Pythonie. IT1A_W07 Wykonanie projektu
M_W003 Rozumie właściwości dynamicznej typizacji i dynamicznej semantyki. IT1A_W07, IT1A_W06, IT1A_W04 Wykonanie projektu
M_W004 Zna hierarchię wbudowanych typów danych oraz ich właściwości. IT1A_W07, IT1A_W04 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Umie zapisać algorytmy za pomocą składni języka Python. IT1A_U12, IT1A_U16, IT1A_U13 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi zastosować obsługę wyjątków do sterowania programem. IT1A_U12, IT1A_U16, IT1A_U13 Wykonanie projektu
M_U003 Umie definiować i używać funkcje z parametrami w dowolnym wariancie (zwykłe, z domyślną wartością, opcjonalne i nazwane). IT1A_U12, IT1A_U16, IT1A_U13 Wykonanie projektu
M_U004 Umie definiować i wykorzystywać moduły oraz paczki. IT1A_U12, IT1A_U16, IT1A_U13 Wykonanie projektu
M_U005 Umie definiować klasy oraz stosować podstawowe profilowanie z wykorzystaniem metod specjalnych. IT1A_U12, IT1A_U16, IT1A_U13 Wykonanie projektu
M_U006 Umie zastosować elementy programowania funkcyjnego. IT1A_U12, IT1A_U16, IT1A_U13 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę IT1A_K03 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawową składnię języka i jej semantykę. + - - - - - + - - - -
M_W002 Rozumie specyfikę modelu obiektowego realizowanego w Pythonie. + - - - - - + - - - -
M_W003 Rozumie właściwości dynamicznej typizacji i dynamicznej semantyki. + - - - - - + - - - -
M_W004 Zna hierarchię wbudowanych typów danych oraz ich właściwości. + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zapisać algorytmy za pomocą składni języka Python. + - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi zastosować obsługę wyjątków do sterowania programem. + - - - - - + - - - -
M_U003 Umie definiować i używać funkcje z parametrami w dowolnym wariancie (zwykłe, z domyślną wartością, opcjonalne i nazwane). + - - - - - + - - - -
M_U004 Umie definiować i wykorzystywać moduły oraz paczki. + - - - - - + - - - -
M_U005 Umie definiować klasy oraz stosować podstawowe profilowanie z wykorzystaniem metod specjalnych. + - - - - - + - - - -
M_U006 Umie zastosować elementy programowania funkcyjnego. + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wstęp.

  • Używanie standardowego interpretera.
  • Podstawowe instrukcje i typy danych.
  • Biblioteka standardowa.

 2. Wersje języka i interpreterów.

  • Schemat działania standardowego interpretera.

 3. Model danych.

  • Pełna obiektowość, możliwości introspekcji.
  • Przegląd standardowych typów danych.

 4. Model obliczeń.

  • Zmienne, semantyka instrukcji podstawienia, garbage collector.
  • Dynamiczna, silna typizacja; duck typing.
  • Zakresy widoczności symboli.
  • Dynamiczna semantyka.

 5. Podstawy programowania obiektowego.

  • Model obiektowy: klasy, instancje, modyfikowanie instancji w locie.
  • Metody instancji, metody statyczne i metody klasy.
  • Metody specjalne: realizowanie protokołów.
  • Dziedziczenie jednobazowe.

 6. Zaawansowane konstrukcje.

  • Obsługa wyjątków.
  • Wyrażenia generujące listy i słowniki.
  • Proste generatory.

 7. Rozszerzone możliwości programowania obiektowego.

  • Kontrolowanie dostępu do atrybutów.
  • Dekoratory.
  • Dziedziczenie wielobazowe.
  • Elementy metaprogramowania (metaklasy).

 8. Elementy programowania funkcyjnego.
 9. Tworzenie bibliotek.
Zajęcia praktyczne:
 1. Praktyczne wprowadzenie.

  • Standardowy interpreter, środowisko programistyczne i programy pomocnicze.
  • Zastosowanie podstawowych konstrukcji, typów danych oraz wybranych modułów z biblioteki standardowej.

 2. Wykorzystanie zaawansowanych konstrukcji.

  • Wyjątki.
  • Proste generatory i wyrażenia generatorowe.
  • Sekcje dozorowane.

 3. Podstawy programowania obiektowego.

  • Właściwości klas i instancji; zastosowanie introspekcji.
  • Metody związane i niezwiązane; metody statyczne.
  • Dziedziczenie jednobazowe.

 4. Metody specjalne klas.

  • Profilowanie działania instancji; implementacja wybranych protokołów.
  • Metody klas.

 5. Metody specjalne klas – zaawansowane.

  • Deskryptory.
  • Kontrola dostępu do atrybutów.

 6. Programowanie obiektowe – zaawansowane.

  • Dziedziczenie wielobazowe w modelach ‘domieszkowania’ i ‘kooperacji’.
  • Tworzenie dekoratorów.
  • Wstęp do metaklas.

 7. Tworzenie bibliotek.

  • Moduły i paczki w języku Python.
  • Moduły binarne (w języku maszynowym).

 8. Programowanie funkcyjne i dynamiczna semantyka.
 9. Tworzenie prostego GUI (Tkinter).
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 113 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność programowania proceduralnego i obiektowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1