Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria sygnałów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIT-1-506-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych IT1A_W08 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę na temat analizy i przetwarzania sygnałów IT1A_W25 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi łączyć znane algorytmy obliczeniowe i tworzyć własne w celu rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych IT1A_U15 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów. IT1A_U16 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych IT1A_K01 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych + - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę na temat analizy i przetwarzania sygnałów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi łączyć znane algorytmy obliczeniowe i tworzyć własne w celu rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych + - - - - - + - - - -
M_U002 potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wstępne wiadomości z analizy funkcjonalnej, przestrzenie Hilberta, operatory.
2. Reprezentacje sygnałów w dziedzinie czasu, reprezentacje analogowe (ciągłe).
3. Ciągła transformacja Fouriera.
4. Analiza sygnałów ciągłych w dziedzinie częstotliwości.
5. Transformacja Hilberta.
6. Teoria próbkowania, reprezentacje dyskretne.
7. Analiza sygnałów dyskretnych w dziedzinie czasu.
8. Transformacja „Z” sygnałów dyskretnych.
9. Analiza sygnałów w dziedzinie widmowej oraz w dziedzinie „Z”.
10. Konstrukcja filtrów cyfrowych.

Zajęcia praktyczne:

Ćwiczenia obliczeniowe
1. Podstawy obsługi systemu MatLab
2. Modelowanie sygnałów w oparciu o Szereg Fouriera
3. Szybka transformacja Fouriera
4. Okna widmowe
5. Filtracja pasmowa sygnałów
6. Przetwarzanie sygnałów losowych – filtracja optymalna
Ćwiczenia rachunkowe
1. Szeregi Fouriera
2. Transformacja Fouriera
3. Sygnały dyskretne – splot, korelacja
4. Dyskretma transformacja Fouriera
5. Transformacja Z
6. Analiza Dyskretnych Systemów Liniowych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 50% oceny z egzaminu + 50% oceny z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza matematyczna i informatyczna zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej z zakresu I roku oraz metod numerycznych dla studiów Informatyki Stosowanej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

 Tomasz P. Zieliński Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKŁ, 2009
 Richard G. Lyons, Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKŁ, 2010 (wyd. 2 rozszerzone)
 Zdzisław Papir Analiza częstotliwościowa sygnałów, Wyd. AGH, 1995.
 Jerzy Szabatin Podstawy teorii sygnałów, WKŁ, 1982 i późniejsze
 Ron Bracewell Przekształcenie Fouriera i jego zastosowania, WNT 1968
 Andrzej Wojnar Teoria sygnałów, WNT, 1988
 B.P.Lathi Teoria sygnałów i układów telekomunikacyjnych, PWN, 1970
 R.K.Otnes, L. Enochson, Analiza numeryczna szeregów czasowych, WNT,1978

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wymagane jest by student samodzielne opracował praktyczne realizacje poznanych algorytmów w języku Matlab (co najmniej 12 prostych algorytmów)

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2